Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands

Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands

Basisschoolleerlingen ondervinden geen hinder van het leren van Engels vanaf groep 1 in vergelijking met leerlingen die later met Engels starten. Dat blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen en Expertisecentrum Nederlands naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

Sinds 1 januari 2016 mogen basisscholen maximaal 15 procent van de onderwijstijd in het Engels, Frans of Duits geven. Dat komt neer op 3,5 uur per week. Naar schatting bieden 1400 basisscholen kinderen vanaf groep 1 een deel van het onderwijs in een andere taal dan Nederlands aan. Tien jaar geleden waren dat er nog geen 200.
Van deze scholen kiest 90 procent voor Engels, de overige 10 procent biedt (ook) Duits of Frans aan. De meeste scholen doen dat als apart vak. Maar de vreemde taal wordt ook gebruikt in dagelijkse activiteiten of in vakken zoals muziek, gym, aardrijkskunde en geschiedenis.
 
Taalbeheersing en toegankelijkheid
Rondom de invoer van de wet was er enige bezorgdheid over mogelijk negatieve gevolgen van vvto voor leerlingen. Dit was aanleiding voor het ministerie van OCW om onderzoek te laten doen naar het verband tussen vroeg vreemdetalenonderwijs, meertalig onderwijs en de Nederlandse taalbeheersing van leerlingen. Ook het effect op de toegankelijkheid van het onderwijs werd onderzocht.
 
Het onderzoek ‘Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs’ laat zien dat er geen sprake is van een negatief verband tussen vvto en deze twee aspecten. Uit de analyse van de onderzoekers blijkt dat de beheersing van het Nederlands niet lijdt onder het krijgen van les in een vreemde taal. De onderzoekers vergeleken daarvoor de resultaten van leerlingen uit groep 5, waarvan de ene groep wel en de andere geen vreemde taal kreeg aangeboden. Leerlingen op vvto-scholen behalen zelfs significant hogere scores op vier van de vijf verplichte Nederlandse taaltoetsen dan de landelijke norm, nadat gecorrigeerd is voor verschillen in leerlingpopulaties.
 
Taalvaardigheid en nascholing leerkrachten
Aandacht voor de didactische vaardigheden en taalvaardigheid van leerkrachten blijft wel noodzakelijk. De vvto-standaard beveelt het niveau B2 van het Europees Referentiekader aan. Het onderzoek laat zien dat veel scholen niet goed kunnen aangeven welk niveau de leerkrachten hebben, en dat slechts van een op de vijf groepsleerkrachten bekend is dat ze tenminste aan niveau B2 voldoen.
 
Gelijke kansen
Ook de toegankelijkheid van vvto-onderwijs is onderzocht. Hiervoor is onder andere gekeken naar de ouderbijdrage die scholen vragen. Op vvto-scholen is de ouderbijdrage gemiddeld zes euro hoger dan op andere basisscholen, een vrij beperkt verschil. Voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen zijn er regelingen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 januari 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders