Home » Artikelen » Voortgangsrapportage Passend onderwijs gepubliceerd

Voortgangsrapportage Passend onderwijs gepubliceerd

Minister Van Bijsterveldt heeft een voortgangsrapportage en een verslag van de 160 regiogesprekken Passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin ook informatie over de voorgestelde indeling van de samenwerkingsverbanden.De 75 verbanden voor primair onderwijs en 76 voor voortgezet onderwijs zijn langs gemeentegrenzen afgebakend. Alle gemeenten zijn bij een samenwerkingsverband ondergebracht.De nieuwe samenwerkingsverbanden zijn groter dan de huidige WSNS-samenwerkingsverbanden. Binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden kan men op deelterreinen samenwerken in kleinere eenheden (‘Kamers’). Onderling moeten afspraken worden gemaakt over de zaken die op het niveau van het samenwerkingsverband en zaken die op het niveau van ‘de kamers’ worden bepaald. Het ‘kamermodel’ wordt verder uitgewerkt in het referentiekader. Voor een aantal regio’s is de indeling nog niet helemaal duidelijk. De komende weken zullen de laatste punten in de regio-indeling, in overleg met de sectororganisaties, worden opgelost. Bij het verslag van de regiogesprekken  zit een kaart met de voorgestelde regio-indeling.Mocht op basis van de inrichting van de samenwerkingsverbanden gaandeweg blijken dat nog aanpassingen wenselijk zijn in de indeling van de verbanden, dan is dat in goed overleg met alle betrokkenen mogelijk, meldt de minister.Het reformatorisch onderwijs behoudt de samenwerkingsverbanden voor zorgleerlingen.Deminister vindt het niet verstandig om aan de huidige, goedlopende samenwerking, die aan alle (nieuwe) voorwaarden voldoet, een eind aan te maken. Van Bijsterveldt stelt daarom voor het reformatorisch onderwijs een eigen samenwerkingsverband te geven.Vooruitlopend op de invoering van Passend onderwijs hebben de huidige samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om de huidige middelen beter in te zetten om te voorkomen dat het aantal leerlingen met een indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs verder groeit. Het verder wegnemen van de handelingsverlegenheid van leerkrachten maakt daarvan onderdeel uit.Om deze tussentijdse groei te voorkomen zal ook de groeiregeling voor het (v)so per 1 augustus 2012 worden afgeschaft.Het is de bedoeling dat de samenwerkingsverbanden voor 1 november 2012 op bestuurlijk niveau zijn ingericht. Voor 1 maart 2013 moeten de samenwerkingsverbanden hun zorgplan naar de inspectie sturen. Dan zal de zorgplicht, inclusief bezuiniging, vanaf 1 augustus 2013 in werking zal treden. Het wetsvoorstel Passend onderwijsvolgt direct na de zomervakantie. Streven is het voorstel voor 1 augustus 2012 te publiceren in het Staatsblad.De Tweede Kamer praat in een algemeen overleg met minister Van Bijsterveldt, gepland op 29 juni aanstaande, verder over de voortgang van het traject Passend onderwijs.Schoolbesturen ontvangen vóór dit debat de betreffende stukken. Verslag regiogesprekken Voortgangsrapportage Passend onderwijs Brief aan schoolbesturen

Gepubliceerd op: 21 juni 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020