Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » VO-besturen richten het onderwijs kapitaalintensiever in

VO-besturen richten het onderwijs kapitaalintensiever in

De financiële jaarcijfers primair en voortgezet onderwijs 2009 zijn verschenen. Voor het voortgezet onderwijs is opmerkelijk dat in 2009 het saldo van baten en lasten weer negatief is (24 miljoen). Dat was eerder alleen het geval in 2003 (20 miljoen) en 1998 (2 miljoen). De balansgegevens laten zien dat de door vo-schoolbesturen aangehouden financiële middelen daalden van een stabiele ruim 35 procent van de jaarlijkse baten in de jaren tot en met 2007, naar circa 30 procent van de baten in 2009. Dat betekent dat de zogenaamde ‘opgepotte middelen’ relatief zijn afgenomen. De waarde van de materiële vaste activa op de balans steeg in de betreffende periode relatief ten opzichte van de jaarlijkse baten: de vo-besturen richten het onderwijs dus kapitaalintensiever in, concludeert de minister. Daarbij zijn gebouwen en terreinen enerzijds en overige materiële vaste activa anderzijds (apparatuur, inrichting, ict, leermiddelen, et cetera.) ongeveer in dezelfde mate betrokken. “Vo-instellingen doen dus in toenemende mate wat we van hen mogen verwachten: hun geld inzetten voor het onderwijs – in de exploitatie of door te investeren in duurzame onderwijsmiddelen”, aldus Van Bijsterveldt.

In de financiële jaarcijfers van het primair onderwijs over 2009 is voor het eerst sprake van een licht negatief resultaat, blijkt uit een overzicht dat minister Van Bijsterveldt op 20 januari van dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde. Het eigen vermogen van de sector is gezakt, waarmee de financiële buffer daalt. De verklaring van de minister is dat het po steeds meer geld investeert in de kwaliteit van het onderwijs.

In 2009 is door het po 125 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa (bijvoorbeeld digitale schoolborden, schoolmeubels en lesmethoden). In de afgelopen vier jaar is de omvang van de materiële vaste activa in deze sector gestegen van € 833 miljoen naar € 1.189 miljoen. Van Bijsterveldt: “De conclusie is dat het primair onderwijs meer investeert. Als rekening wordt gehouden met het geld dat nodig is om de schulden te betalen en het geld dat nodig is om in de toekomst vervangingsinvesteringen te kunnen doen, wordt duidelijk dat de financiële buffer daalt. Landelijk gezien ligt de buffer nog steeds boven de waarde waarmee de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen rekent, maar het is zichtbaar dat het po het geld meer en meer inzet voor de kwaliteit van het onderwijs.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)