Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Verplichte aansluiting Vervangingsfonds gaat vervallen

Verplichte aansluiting Vervangingsfonds gaat vervallen

De verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds eindigt tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020. De directe verantwoordelijkheid komt dan bij de (gezamenlijke) schoolbesturen te liggen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van OCW in zijn kamerbrief aan de Tweede Kamer. De modernisering van het Vervangingsfonds en ook het Participatiefonds was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Het kabinet wil het aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo) terugdringen.” Na de invoering van de lumpsumbekostiging (2006) en de decentralisatie van alle arbeidsvoorwaarden (2014) is er niet langer sprake van een stelseltaak van de overheid”, aldus de staatssecretaris. De modernisering stimuleert schoolbesturen in het voeren van goed personeelsbeleid.

De modernisering biedt ook een oplossing voor een aantal knelpunten:
-      Het huidige systeem draagt niet bij aan het terugdringen van het relatief hoge ziekteverzuim in het primair onderwijs, omdat schoolbesturen niet worden beloond voor goed verzuimbeleid. Scholen met een hoog ziekteverzuim betalen dezelfde hoge premie als scholen met een laag ziekteverzuim
-      Het declaratiesysteem voor vervanging is ingewikkeld voor scholen en schoolbesturen en wordt ervaren als een grote administratieve last, vooral voor kleine scholen. Bovendien leidt het onjuist indienen van declaraties tot fouten, en daarmee tot een te hoge onrechtmatigheid.
-      Veel schoolbesturen ervaren de verplichte premieafdracht als een knelpunt. Het ontneemt ze de mogelijkheid deze middelen naar eigen inzicht in te zetten voor een op maat gesneden verzuim- en vervangingsbeleid.

Dekker heeft over deze knelpunten overleg gevoerd met de sociale partners en het bestuur van het Vervangingsfonds. De belangrijkste punten uit het advies dat daar uit voortgekomen is, zijn:
-      de werkgevers worden zelf verantwoordelijk voor de zorg voor een goede vervanging en het beperken van het ziekteverzuim;
-      de verplichte aansluiting kan vervallen tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020;
-      ter ondersteuning van de werkgevers zorgt een coöperatieve werkmaatschappij voor een manier om op vrijwillige basis onderling risico’s op te vangen;
-      de werkmaatschappij kan bemiddelen in het realiseren van een aantrekkelijke verzekering voor schoolbesturen of een eigen vrijwillige, collectieve voorziening aanbieden;
-      daarnaast kan de werkmaatschappij de schoolbesturen ondersteunen bij de ontwikkeling van verzuim- en vervangingsbeleid.

Het primair onderwijs is de enige onderwijssector waar de verevening van vervangingskosten via een verplichte aansluiting bij een fonds is geregeld. In het voortgezet onderwijs is deze verplichting in 2006 vervallen.

Participatiefonds
Ook de toekomst van het Participatiefonds, waaronder de zbo-status, moet tegen het licht gehouden worden. “De op 1 juli 2015 ingegane Wet werk en zekerheid (WWZ) en de onderhandelingen over een nieuwe cao in het primair onderwijs kunnen in dit verband relevant zijn”, aldus Dekker. Dekker geeft als voorbeeld dat de sociale partners op basis van de WWZ, in de CAO PO overeenkomen een onafhankelijke en onpartijdige sectorcommissie aan te wijzen, die bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen de preventieve ontslagtoets uitvoert in plaats van het UWV. Dekker streeft ernaar de Kamer eind van dit jaar verder te informeren over de stelseluitwerking van het Participatiefonds.

Gepubliceerd op: 11 augustus 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)