Home » Artikelen » Vereenvoudiging registratie thuiswerkuren onderwijspersoneel

Vereenvoudiging registratie thuiswerkuren onderwijspersoneel

Wat houdt een deugdelijke arbeidstijdenregistratie in?

  1. De werkgever moet goed nadenken over de arbeidstijden en het taakbeleid in relatie tot de belasting van de docenten en zorgt voor een reële verdeling van de normjaartaak over de verschillende taken en werkweken. Dit sluit aan bij de afspraken in de CAO's voor PO en VO.
  2. Het is voldoende als de schooladministratie de thuis te werken uren (lesvoorbereiding en correctiewerk) vooraf aangeeft op het rooster van de docent.
  3. De school (werkgever) houdt tevens de wijzigingen in het rooster bij, dus ook een toe- of afname van het aantal thuiswerkuren. De school is verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken met de docenten om tijdig substantiële afwijkingen te kunnen verwerken.
  4. Dit tezamen moet volledig en deugdelijk zijn.

Waarom deze verandering?
De arbeidstijdenregistratie van de thuiswerkuren is al jaren een bron van ergernis voor het onderwijspersoneel en voor de werkgevers in het onderwijs. Met deze vereenvoudiging wordt deze ergernis weggenomen en sluit de registratie beter aan bij de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben voor het taakbeleid van de school en de belastbaarheid van de medewerker. Het onderwijspersoneel valt nog steeds onder de bescherming van de Arbeidstijdenwet (ATW).

Wie houdt de arbeidstijdenregistratie bij?
Verantwoordelijkheid van de werkgever
De werkgever is verplicht de arbeids- en rusttijden te registreren. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid die de werkgever heeft voor het taakbeleid, zoals ook bepaald in de CAO's voor PO en VO. Het taakbeleid, binnen de grenzen van de normjaartaak, is het uitgangspunt bij het inroosteren van personeel. De werkgever moet hierbij rekening houden met de belastbaarheid van het personeel. De verantwoordelijkheid voor het maken van specifieke afspraken over arbeids- en rusttijden ligt bij de werkgever en de werknemer.

Verantwoordelijkheid van de medewerker
De werknemer heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de bewaking van de grenzen van zijn belastbaarheid. Indien een werknemer een te hoge werkdruk ervaart kan hij de overschrijdingen van de ingeroosterde uren bijhouden en dit bij zijn werkgever aankaarten.


Welke uren moeten worden bijgehouden?
In het rooster voor de leraar staat, naast de lesuren waarvoor hij is ingeroosterd, hoeveel uur hij wordt geacht te besteden aan thuiswerk (lesvoorbereiding en correctiewerk) en overige, niet lesgebonden, taken.
De verwachting is dat het vooraf bepalen van het aantal thuis te werken uren door de schoolleiding bevordert dat de schoolleiding bewust rekening houdt met de belastbaarheid van de docenten.

 
Waarom wordt het onderwijspersoneel niet uitgesloten van de Arbeidstijdenwet?
Uitsluiting van de toepasselijkheid van de Arbeidstijdenwet betekent niet alleen dat er niet meer geregistreerd hoeft te worden, maar eveneens dat onderwijspersoneel niet langer een beroep kan doen op alle normen zoals opgenomen in de Arbeidstijdenwet. De Arbeidstijdenwet is bedoeld om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers te beschermen. Zowel de Minister van OCW als de Minister van SZW vinden het niet wenselijk het onderwijspersoneel van deze bescherming uit te sluiten.

Meer informatie
www.minszw.nl

Gepubliceerd op: 14 juli 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020