Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Verdieping Onderwijs2032 van start
Theo Douma voorzitter regiegroep

Verdieping Onderwijs2032 van start

Op 7 juni is de verdiepingsfase Onderwijs 2032 gestart. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het in januari gepresenteerde advies ‘Ons Onderwijs 2032’. Deze verdiepingsfase bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt onder regie van de Onderwijscoöperatie met leraren over het advies gesproken. Ten tweede wordt door een breed samengestelde regiegroep in kaart gebracht hoe haalbaar en toepasbaar onderdelen van het advies in de praktijk zijn en wat daar voor nodig is. De Onderwijscoöperatie en de regiegroep rapporteren in november van dit jaar aan staatssecretaris Dekker.

Afgelopen januari bracht het Platform Onderwijs2032 onder leiding van Paul Schnabel advies uit over de onderwijsinhoud van het primair en voortgezet onderwijs. Dit advies was de weerslag van een brede maatschappelijk dialoog. In eerste instantie was het plan om het curriculum verder uit te werken op basis van dit advies. Na overleg met de Tweede Kamer, de Onderwijscoöperatie en andere organisaties heeft staatssecretaris Dekker besloten het advies eerst verder uit te laten diepen. Wat betekent het advies van het Platform concreet in de praktijk? Hoe denken leraren over het advies en hoe zien ze hun eigen rol in de herijking van het curriculum? Deze vragen zijn ondergebracht in twee, naast elkaar staande, trajecten onder leiding van respectievelijk de Onderwijscoöperatie en een speciaal in het leven geroepen regiegroep met vertegenwoordigers van de sectororganisaties, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs en de Onderwijscoöperatie. Aangezien de Onderwijscoöperatie de verdiepingsfase regisseert voor leraren heeft zij een andere rol in de regiegroep die gericht is op verbinding en afstemming tussen de trajecten in de verdiepingsfase.

Een groot aantal leraren en scholen is al bezig met curriculumontwikkeling en brengt de visie van het platform in de praktijk of wil daarmee starten. De komende maanden gaat de regiegroep ervaringen van deze scholen in kaart brengen. Dit levert lessen uit de praktijk op over wat haalbaar is, hoe scholen aan curriculumontwikkeling  werken, wie daarin welke rol heeft  en wat daarvoor nodig is. Leerlingen, ouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zullen hierbij worden betrokken en kunnen hierover ook meedenken en meepraten.

Theo Douma is door de leden van de regiegroep gevraagd en bereid gevonden het voorzitterschap van de regiegroep op zich te nemen. Douma is van origine leraar geschiedenis en geeft nu leiding aan een schoolbestuur. Eerder was hij betrokken bij het advies van het platform onderwijs2032.

Staatssecretaris Dekker heeft de Onderwijscoöperatie gevraagd om met veel leraren in gesprek te gaan over het advies van het Platform Onderwijs2032. De Onderwijscoöperatie nodigt leraren  uit  aan te geven wat ze vinden van het advies,  welke rol  ze voor zichzelf zien bij curriculumontwikkeling en wat ze daar voor nodig hebben.  Voor meer informatie hierover zie de website van de  Onderwijscoöperatie. De rapporten van de Onderwijscoöperatie en de regiegroep worden door Dekker betrokken bij de inrichting van een volgende fase van Onderwijs2032.
 

Gepubliceerd op: 7 juni 2016

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)