Home » Artikelen » Van personeelstekort tot werkdruk en Passend onderwijs
Beleidscommissie onderwijs

Van personeelstekort tot werkdruk en Passend onderwijs

De beleidscommissie Onderwijs van de AVS – bestaande uit leden/schoolleiders – adviseert het bestuur. De commissie vergaderde op 12 april 2019 over diverse actuele onderwijskundige onderwerpen.

Het lerarentekort is steeds moeilijker op te vangen en dat zet druk op de onderwijskwaliteit. Ook het directeurentekort wordt genoemd als ‘nijpend’ en ‘zeer zorgelijk’ voor de komende drie à vier jaar. Daarnaast kwam het rapport van Marc Dullaert over de thuiszittersproblematiek, ‘De kracht om door te zetten’, aan de orde. De commissie Onderwijs adviseert de verantwoordelijkheid van de school in relatie tot andere instanties te benoemen en vanuit de AVS in te zetten op regie en samenwerking. De regierol vanuit de schoolleider is sterk benoemd in het rapport van Dullaert. Het is van belang hier aandacht aan te besteden.

Verder zijn de eerste ervaringen met het werkverdelingsplan besproken. Schoolleiders voeren daardoor meer dialoog en het team ziet de complexiteit waar de directeur mee te maken heeft. Er is behoefte aan een handreiking, waar de AVS inmiddels voor gezorgd heeft. De inzet van de naar voren gehaalde werkdrukgelden is goed gevallen. Kader Primair 8 (april 2019) bevatte heel goede informatie over werkdruk en mooie voorbeelden, aldus de commissieleden. De in april verschenen ‘Staat van de Schoolleider’ wordt zeer goed gewaardeerd. Er is zorg over de beperkte aandacht in de ‘Staat van het Onderwijs’ voor Passend onderwijs. Met name over wat nog nodig is voor het team en de schoolleider om het tot een duurzaam succes te maken. De commissie Onderwijs geeft aan dat de formele invloed/bevoegdheid van de schoolleider beter uitgewerkt moet worden. Zijn zeggenschap is vaak onvoldoende. In de governance van de samenwerkingsverbanden zou onder meer dit onderwerp beter geregeld moeten worden.

Het AVS-bestuur meldt tot slot dat de AVS meewerkt aan de schoolleidersagenda, die met het ministerie van OCW en andere partners uit het veld ontwikkeld wordt. De vraag hierbij is: wat is nodig voor een goede positionering, professionalisering en een aantrekkelijk beroep?

Gepubliceerd op: 10 mei 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020