Home » Artikelen » Vacatures locatiedirecteuren moeilijk te vervullen

Vacatures locatiedirecteuren moeilijk te vervullen

Van de bovenschools leidinggevenden had 70 procent vorig schooljaar in totaal 243 directievacatures. De vacatures voor locatiedirecteur blijken het moeilijkst te vervullen: ze staan het langste open en zijn het vaakst niet tijdig ingevuld. Ook vacatures voor meerscholendirecteuren staan relatief lang open.

Tekst Tineke Snel

Dit blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van de AVS onder haar leden in het basis- en speciaal onderwijs. Veel meer dan in voorgaande jaren is FPU of pensioen de reden voor het ontstaan van vacatures in het onderwijs. Dit speelt met name in de regio’s zuid en zuidwest. In de regio’s noordwest en oost waren vorig schooljaar niet veel vacatures. Dit komt door formatiekrimp vanwege een dalend aantal leerlingen of door een verminderd budget. Op scholen in Zuid-Holland is de formatie vaak ongewijzigd gebleven. Interne mobiliteit als reden voor het ontstaan van vacatures speelt met name bij organisaties met meer dan twintig scholen.

Invullen vacatures
Leerkrachtvacatures staan gemiddeld een tot twee weken open, die van de directie een tot twee maanden. In 30 procent van de gevallen staat de directiefunctie meer dan drie maanden open. Het vinden van een directeur kost iets meer moeite dan het vinden van een leerkracht.
44 procent van de respondenten heeft vacatures gehad en daarvan zijn de meeste tijdig ingevuld. Het niet tijdig invullen van vacatures wordt vooral toegeschreven aan een gebrek aan gekwalifi ceerde kandidaten en onvoldoende tijd. In 22 procent van de gevallen was er sprake van onvoldoende sollicitatiereacties. Voor de leidinggevende met één school kost het weinig moeite om leerkrachtvacatures te vervullen, het invullen van een directievacature kost in die categorie het meeste moeite. Middelgrote scholen hebben veel minder moeite met het tijdig invullen van directievacatures dan de kleine en de grotere scholen. Om een vacature tijdig te kunnen vervullen wordt in eerste instantie een oproep binnen het eigen bestuur geplaatst. Daarnaast wordt het eigen netwerk aangeboord en de vacature wordt op diverse websites geplaatst: de eigen school site, de site van het schoolbestuur en van Volkskrant Banen. Schoolleiders die de vacature in een vaktijdschrift plaatsen kiezen meestal voor Kader Primair of Kadernieuws, de uitgaven van de AVS.

Toekomstgericht beleid
Vrijwel alle respondenten vinden dat hun organisatie een goed beeld heeft van toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar directiefuncties. Van deze groep heeft ruim 70 procent beleid ontwikkeld, gericht op talentontplooiing (zoals kweekvijvers) en op het binden en boeien van zittend personeel. Bij slechts een kwart is er sprake van samenwerking met de pabo. Ervaring in het onderwijs is het belangrijkste criterium waarop directeuren wordt geselecteerd, gevolgd door een afgeronde opleiding tot schoolleider en ervaring in een leidinggevende functie.

Vervanging
Het kost vooral adjunct-directeuren en middenmanagers, leden in de regio noordwest en in het speciaal onderwijs veel moeite om vervanging van leerkrachten te regelen. Hoe meer gebruik wordt gemaakt van de invallerspool, hoe minder moeite het kost om vervanging te regelen. Bij vervanging van leerkrachten in het speciaal (basis)onderwijs wordt er veel voor gekozen om groepen naar huis te sturen, groepen te combineren of gedeeltelijk ambulante leerkrachten en klassenassistenten in te zetten. Maatregelen die het speciaal (basis)onderwijs – vergeleken met het reguliere basisonderwijs – relatief erg weinig worden ingezet zijn een leerkracht in opleiding (LIO) en invallers uit een pool. Slechts 1 procent van de schoolleiders geeft aan dat er vorig schooljaar geen vervanging geregeld hoefde te worden. Ook langdurige vervanging door de adjunct-directeur komt veel meer voor.
Wanneer directievacatures niet tijdig zijn ingevuld, zetten directeuren die leidinggeven aan meerdere scholen in eerste instantie een interim-directeur in. Steeds meer directeuren grijpen naar deze – dure – oplossing. Vorig schooljaar heeft meer dan de helft hiervoor gekozen, terwijl dat in het schooljaar 2009/2010 nog maar een derde was. AVS-voorzitter Ton Duif vindt het inzetten van interim-directeuren geen goede oplossing als een vacature niet tijdig wordt vervuld. “Het is kostbaar en lang niet altijd succesvol.” “Het regelen van vervanging bij langdurig zieken is een verschrikking”, merkt een respondent op. “Pas als er voor langere termijnen uitspraken gedaan worden, valt er iets te organiseren of een vacature te plaatsen. Maar de praktijk is stroperig: er moet voortdurend gere-integreerd worden, want de zieke werknemer bepaalt wat hij/zij kan.”

Vrees
“Het beeld van de vacatures in het primair onderwijs lijkt mee te vallen”, reageert Ton Duif. “Alleen vrees ik dat het een begin is van veel grotere problemen in de toekomst. Daar zijn diverse redenen voor. Het achterblijvende salaris in relatie tot andere sectoren door aanhoudend op de nullijn te blijven en de grote aantallen directeuren die de komende jaren met pensioen gaan. Ook het negatieve imago van het onderwijs, vooral door berichtgeving uit andere onderwijssectoren, speelt mee. Daarbij komt het uitvergroten van alledaagse problemen door de media.” De AVS-voorzitter pleit ervoor dat besturen een actiever beleid voeren op het gebied van het ontstaan van vacatures- “Het is te voorspellen dat medewerkers vertrekken door hun naderend pensioen” – en meer werk maken van een heldere functiescheiding tussen bestuur en management, om werkgerelateerde problemen en burn-outs bij directeuren te voorkomen.

Meer weten
744 AVS-leden hebben de vragenlijst over vacatures en vervanging ingevuld, waaronder 162 bovenschools leidinggevenden die met elkaar zo’n 2.700 scholen vertegenwoordigen met 2.400 directiefuncties. De AVS heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Reflexy.

Salaris leerkracht
88 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs krijgt uitbetaald in salarisschaal LA en slechts 12 procent in LB. Hogere schalen komen nog niet of nauwelijks voor, blijkt uit het AVS-onderzoek. In het kader van de functiemix zou in 2014 40 procent van de leerkrachten in de LB-schaal moeten zitten en 2 procent in LC. In het speciaal onderwijs is het anders: 90 procent van de leerkrachten zit in schaal LB, de overige 10 procent is verdeeld over LA en LC.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 januari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)