Home » Artikelen » Tweede Kamer staat achter diverse maatregelen krimp

Tweede Kamer staat achter diverse maatregelen krimp

In het notaoverleg op 8 december over krimp in het onderwijs zijn diverse moties ingediend door Kamerleden. Zes moties zijn aangenomen, vier moties werden tijdens het debat aangehouden.

Een aantal aangenomen moties gaat in op de fusietoets. De urgentie tot fusie is in veel gebieden noodzakelijk om de onderwijskwaliteit te waarborgen, de fusietoets werkt daar nu belemmerend. De leden Veldman en Rog verzoeken de regering dat de fusietoets zodanig wordt aangepast dat scholen die binnen vijf jaar met een leerlingendaling van 7,5 procent of meer geconfronteerd worden niet langer toetsplichtig zijn. Kamerlid Ypma stelt in een motie dat de regering tijdens de veldraadpleging zorgvuldig moet onderzoeken op welke manier de normen van de fusietoets ook in de toekomst zo goed mogelijk recht kunnen doen aan de keuzevrijheid, menselijke maat en behoud van onderwijsvoorzieningen in gebieden waarin sprake is van demografische krimp.

In een andere aangenomen motie verzoekt Lid Veldman de regering om schoolbesturen of medezeggenschapsraden de gelegenheid te geven om bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) een vertrouwelijke pre-toets te vragen aan de hand van een compleet aangeboden fusie-effectrapportage. Dit kan onduidelijkheid over de uitkomst tijdens fusieprocessen en daaruit voortvloeiende onrust onder docenten, leerlingen en ouders voorkomen.

Experimentenwet
De Kamer ging ook akkoord met een motie om bij de beoordeling van schoolinitiatieven die een beroep doen op de experimentenwet de factor krimp als een van de toelatingscriteria te hanteren om tot een positieve beoordeling te komen. De experimentenwet biedt de mogelijkheid om, na goedkeuring door de minister van onderwijs, bepaalde onderwijswetten buiten werking te stellen.
 
Financiering
Ook werd een motie aangenomen van de kamerleden Veldman en Ypma met het verzoek bij een nieuwe bekostigingssystematiek expliciet rekening te houden met de effecten van krimp. In het kader van een vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs roept lid Rog in een andere motie op advies te vragen bij de Onderwijsraad over de voor- en nadelen van het introduceren van een kleinescholentoeslag. De kleinescholentoeslag is een van de instrumenten om een pluriform aanbod van basisscholen te behouden, aldus lid Rog.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 december 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)