Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Tweede Kamer akkoord met lumpsum per 1 augustus 2006

Tweede Kamer akkoord met lumpsum per 1 augustus 2006

Tijdens het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie op 18 januari, stemde de grootst mogelijke meerderheid van de Tweede Kamerleden vóór invoering van lumpsum per 1 augustus 2006. Zij stelde hierbij wel een aantal randvoorwaarden. Alleen de SP was uiteindelijk tegen.

Uit de rapportage van de tweede fase van de intensieve veldbenadering lumpsum bleek dat het grootste deel van het onderwijsveld inmiddels goed is voorbereid op de invoering van lumpsum. Van alle benaderde besturen scoorde 88 procent groen, 16 procent geel en zes procent rood. Er zijn weliswaar `achterblijvers´, maar hun aantal is gering. Zeker als je bedenkt dat het grootste deel van de `geel scoorders´ in de derde fase ook groen zullen scoren. Dit was voor de AVS reden om te melden dat er geen reden is voor uitstel van de invoering van lumpsum, maar dat wel extra aandacht nodig is voor de achterblijvers. De medezeggenschapsraden delen deze mening. In een gezamenlijke brief met de besturenorganisaties wees de AVS de Tweede Kamer dan ook op de goede ontwikkelingen in het veld.

Bezorgdheid
Vrijwel alle sprekers op 18 januari wezen op de flinke vooruitgang in de voorbereiding, maar uitten tegelijkertijd hun zorg over de achterblijvers. Sommigen gingen zo ver de minister te vragen in juli een extra bezinningsmoment in te bouwen en pas dan te bekijken of ook voor de achterblijvers invoering per 1 augustus 2006 mogelijk is. Een voorstel dat de minister van de hand wees. Daarnaast was er veel discussie over de voorbereiding van de medezeggenschapsraden en de invoering van de nieuwe medezeggenschapswetgeving. Ook werden vragen gesteld over de mogelijke cumulatie van negatieve effecten, door mogelijke samenloop van gevolgen van de invoering van de nieuwe gewichtenregeling, de herijking van de zorg, de herverdeeleffecten en de overgangsregeling. Van diverse kanten kwam het verzoek om voor de achterblijvers verplichte begeleiding in te voeren.

Geen uitstel
In haar reactie liet minister Van der Hoeven weten dat zij de zorg van de Tweede Kamer begrijpt, maar dat zij geen aanleiding ziet de invoering uit te stellen of te besluiten tot gefaseerde invoering. Verplichte begeleiding kan niet aan de orde zijn, omdat daarvoor een wetswijziging nodig is. Dat vergt te veel tijd. Maar Van der Hoeven stelde wel randvoorwaarden:

o Tot 1 augustus 2006 worden de achterblijvers extra intensief benaderd en begeleid. Het flankerend beleid, en dus ook het voortbestaan van het projectbureau lumpsum po, wordt verlengd tot 1 augustus 2007. In het eerste schooljaar na de invoering wordt een monitor uitgevoerd naar de financiële ontwikkelingen, de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap, de verdeling van middelen tussen het primaire proces en de overhead en het niveau van dienstverlening door de administratiekantoren. De verantwoordelijkheid voor de toerusting van het veld ligt bij de AVS en de besturenorganisaties en voor wat betreft de medezeggenschapsraden in eerste instantie bij de vak- en de ouderorganisaties. Mochten er besturen zijn die weigeren mee te werken aan de intensieve veldbenadering, dan zal de minister deze zelf rechtstreeks benaderen.
o Naast de acties die nu al zijn gericht op het in positie brengen van de (G)MR komt er in 2006 een extra investering. Hiervoor is een aanvullend budget beschikbaar.
o Een compensatieregeling voor de herverdeeleffecten is van toepassing voor alle scholen. Daarnaast is een vangnetconstructie afgesproken. In het voorjaar wordt een onafhankelijke commissie ingesteld die advies uitbrengt aan de minister over de toepassing van deze vangnetafspraken. Over de samenstelling van de commissie en de te hanteren criteria wordt de Kamer apart geïnformeerd.
o De wet- en regelgeving is in concept klaar. Het Cfi heeft zijn systemen inmiddels ingericht, de simulatietool WEC vertoont geen mankementen meer. Ook dit traject is op orde.

Nadat de minister had gewezen op het nut van het financieel jaarverslag (om de verdeling van het budget tussen het primair proces en de kosten voor bestuur en management inzichtelijk te maken), toezeggingen had gedaan voor apart overleg over een mogelijke samenloop met andere beleidswijzigingen én gemeld had de ontwikkelingen rond éénpitters nauwgezet te blijven volgen, vroeg zij de Kamer akkoord te gaan met invoering van de lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006. Zij kreeg van bijna de gehele Kamer de gevraagde steun.

Blij De AVS is blij met de resultaten van het overleg met de Tweede Kamer. De meeste scholen hebben de laatste tijd veel geïnvesteerd in de voorbereiding op de lumpsum. Het wordt nu tijd om lumpsum in de praktijk te brengen. Natuurlijk zullen er zo nu en dan nog knelpunten opduiken, maar dan is het zaak hiervoor gezamenlijk een oplossing te vinden. De AVS zal u met raad en daad terzijde staan.

Actueel
Kader Primair 5 - Januari 2006

Gepubliceerd op: 1 januari 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)