Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Tot 1 mei aanvraag indienen experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Tot 1 mei aanvraag indienen experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag - onder meer voorzien van een plan van aanpak - indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Onlangs is de beleidsregel gepubliceerd in de Staatscourant.

Het experiment regelt dat een so-school/vestiging en een school voor (speciaal) basisonderwijs die geïntegreerd onderwijs willen vormgeven, vier jaar als één school kunnen functioneren. Reguliere en (v)so-scholen krijgen experimenteerruimte waarmee ze vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen. Gedurende deze vier jaar blijven beide scholen bestaan en zullen beide scholen bekostiging ontvangen als zijnde twee aparte scholen. Na vier jaar zullen de twee scholen verder gaan als één geïntegreerde instelling waarbij de (v)so school of -vestiging wordt opgeheven.
Het experiment past in een bredere ontwikkeling om tot meer maatwerk voor leerlingen te komen. Het voorziet in een geïntegreerde voorziening voor een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek. In sommige regio’s spelen ook ontwikkelingen als leerlingendaling en negatieve verevening een rol.

Aan het experiment zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Het moet een samenwerking betreffen tussen de volgende onderwijssoorten: so - (s)bo of vso - vo
  • Deelnemende scholen kunnen voor aanvang van en/of gedurende de experimenteerperiode geen beoordeling als ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ van de Inspectie van het Onderwijs hebben ontvangen.
  • Deelnemende scholen werken mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken.
  • Gedurende het experiment is het bevoegd gezag van de school waar de leerlingen van beide scholen onderwijs volgen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betekent dat het bevoegd gezag van de reguliere school het aanspreekpunt voor de Inspectie zal zijn.

Het experiment wordt mogelijk gemaakt op grond van de Experimenteerwet primair onderwijs. Scholen kunnen tot 1 mei een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW om per 1 augustus 2018 te starten met het experiment. Ook kunnen scholen in het schooljaar 2019/2020 deelnemen aan het experiment. In totaal zullen er in het eerste jaar minimaal twee initiatieven moeten deelnemen aan het experiment. In beide schooljaren waarin gestart kan worden met het experiment kunnen maximaal tien initiatieven deelnemen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 april 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)