Home » Artikelen » ​Toelating van en medicijnverstrekking aan leerlingen met diabetes

​Toelating van en medicijnverstrekking aan leerlingen met diabetes

Staatssecretaris Sander Dekker heeft in zijn brief van 1 juli 2014, mede namens de staatssecretaris van VWS, een reactie gegeven op vragen die gesteld zijn over het toelaten van en de medicijnverstrekking aan een diabeteskind op school.

Dekker is van mening dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om goed onderwijs te volgen. Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte moet een school onderzoeken of zij een leerling met een beperking of chronische ziekte - dus óók een leerling met diabetes - kan toelaten en of de school de extra ondersteuning (in de vorm van doeltreffende aanpassingen) zelf kan bieden. De school moet een aanpassing treffen tenzij deze voor de school een onevenredige belasting vormt. De school zal dus na moeten gaan of het onderwijs aan de leerling kan bieden.
De staatssecretaris is er geen voorstander van om scholen extra te verplichten om altijd één medewerker in dienst te hebben die medische handelingen kan verrichten. Hij gaat verkennen in hoeverre de ondersteuning door onderwijspersoneel aan kinderen met diabetes uitgezonderd kan worden van medische handelingen. Hierover zal hij de Tweede Kamer in oktober 2014 nader informeren.

Passend onderwijs en somatische aandoeningen
Met de komst van Passend onderwijs en de daaraan verbonden nieuwe zorgplicht zal de vraag over het toelaten van een leerling met een somatische aandoening toenemen. Wanneer een kind niet kan worden toegelaten tot de school van aanmelding, zal een plaats op een andere school aangeboden moeten worden. Bij het passende aanbod voor een leerling worden de ouders betrokken. Ook de gemeenten hebben een verantwoordelijkheid. Op 1 januari 2015 wordt de gemeente onder andere verantwoordelijk voor de begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen (Jeugdwet). Hierover dienen afspraken gemaakt te worden.

De brief van Dekker is hiernaast te downloaden. Evenals de handreikingen en protocollen voor medisch handelen en medicijnverstrekking in po en vo.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 augustus 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)