Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Tienerscholen hebben last van regelgeving

Tienerscholen hebben last van regelgeving

Scholen die onderwijs bieden aan leerlingen van 10 tot 14 jaar lopen tegen knelpunten aan in de regelgeving. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Monitor 10-14. In een reactie geeft Minister Slob van OCW aan met suggesties te zullen komen voor de manier waarop scholen met deze knelpunten kunnen omgaan.

Sinds 2012 bestaat de Tienerschool in Gorinchem, een initiatief om de overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren door de schoolkeuze voor twaalfjarigen uit te stellen en onderwijskundige vernieuwingen in te voeren. Inmiddels zijn er zes van deze initiatieven. Onderzoeksbureau Oberon heeft deze zogenoemde tienerscholen gevolgd en de voorlopige bevindingen vastgelegd in de tussenrapportage Monitor 10-14.

De manier waarop de scholen invulling geven aan hun doelen verschilt, maar niet veel. Zo zijn er scholen met weinig uitwisseling tussen primair en voortgezet onderwijs, tot scholen met structurele uitwisseling. Vakoverstijgend werken, ook een speerpunt van de scholen, betekent bij vier initiatieven dat de zaakvakken zijn geïntegreerd, bij één initiatief dat de schoolvakken volledig zijn geïntegreerd in domeinen, en bij de zesde is er nauwelijks sprake van vakoverstijgend onderwijs.

De initiatieven ervaren knelpunten bij het verzorgen van onderwijs, zoals bijvoorbeeld de tijdsinvestering die nodig is voor vakoverstijgend werken, maar de belangrijkste obstakels komen voort uit de regelgeving. Zo zijn er verschillende cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs, waardoor leraren voor dezelfde werkzaamheden verschillende waardering krijgen. Doordat de meeste leraren een bevoegdheid hebben voor maar één schooltype is er vaak een dubbele bezetting nodig. De gescheiden geldstromen voor primair en voortgezet onderwijs brengt extra administratieve lasten met zich mee en er zijn aparte onderzoekskaders voor het primair en voortgezet onderwijs. De initiatieven geven aan dat de Inspectie van het onderwijs wel constructief meedenkt over dit knelpunt.

In de toekomst willen de initiatieven de doelgroep uitbreiden, bijvoorbeeld door ook na het tweede leerjaar vernieuwd onderwijs te blijven bieden of ook leerlingen uit het speciaal basisonderwijs toe te laten. De doorstroom naar het voortgezet onderwijs wordt de komende jaren steeds meer een speerpunt. Nu al stappen enkele leerlingen tussentijds over naar het reguliere voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld omdat zij bepaalde vakken willen volgen, zoals klassieke talen of tweetalig onderwijs.

In een reactie laat minister Slob van OCW weten dat een regiegroep van betrokkenen de komende maanden de knelpunten zal analyseren en suggesties zal geven hoe de scholen hiermee om kunnen gaan binnen de bestaande wet- en regelgeving. Er zal bijvoorbeeld bekeken worden onder welke voorwaarden een docent uit het voortgezet onderwijs (vak)lessen kan geven aan leerlingen in primair onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)