Home » Artikelen » Thuiszitters pas laat gemeld bij leerplichtambtenaar

Thuiszitters pas laat gemeld bij leerplichtambtenaar

Van de ruim 2,5 miljoen leerplichtige jongeren zitten jaarlijks ruim 2.500 leerlingen (0,05 procent) langer dan vier weken ongeoorloofd thuis. De meesten zijn jongens in de voortgezet onderwijsleeftijd; 16 procent is afkomstig uit het basisonderwijs. Redenen zijn: gedrags- en of psychische problematiek, onwil van de leerling en/of een problematische thuissituatie.

In opdracht van het ministerie van OCW deed Ingrado, de brancheorganisatie voor leerplicht en RMC, voor de tweede keer onderzoek naar het aantal thuiszitters in de leeftijd van 5 tot 18 jaar in het schooljaar 2008/2009. Thuiszitters zijn leerplichtigen die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimen van school. Deze problematiek doet zich vooral voor in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners.

De invoering van Passend onderwijs, een intensievere samenwerking en het aanpakken van voortijdig schoolverlaten moeten het aantal thuiszitters verder terugdringen, volgens staatssecretaris Dijksma van OCW. Het begint volgens haar bij een goede melding en registratie. Die laat te wensen over en kan beter en meer gestructureerd. Uit het onderzoek blijkt dat thuiszitters pas laat bekend zijn bij de leerplichtambtenaar, gemiddeld na 28 dagen, terwijl volgens de Leerplichtwet na drie dagen melding zou moeten plaatsvinden. Daarnaast is een goede samenwerking en maatwerk essentieel. Voor thuiszitters zal zoveel mogelijk in de reguliere samenwerkingsverbanden van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de rec´s weer een plek in het onderwijs gevonden moeten worden. Uit het onderzoek van Ingrado blijkt verder dat de samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en andere partners in de regio beter kan. De belangrijkste doelstelling is het gesprek tussen onderwijs, leerplichtambtenaar, RMC, gemeenten en partners uit de (jeugd)zorg verder op gang te brengen. Het project Gedragswerk, met steun van Ingrado, gaat oplossingsgerichte samenwerking in de regio stimuleren. Zo kunnen leerkrachten hun deskundigheid bevorderen op het gebied van omgaan met gedragsproblemen bij leerlingen (ook via infopunt Passend onderwijs). Voor leerlingen vanaf circa tien jaar die (tijdelijk) niet in hun reguliere klas kunnen blijven, zijn er Rebound- en Op de Railsvoorzieningen. Als de plaatsing van een (v)so geïndiceerde leerling problematisch is, kunnen ouders de hulp van een onderwijsconsulent inroepen. Nog dit jaar wordt een wetsvoorstel ingediend waarin scholen, gemeenten en jeugdhulpverlening verplicht worden met elkaar samen te werken in een zorg- en adviesteam (zat). Een deel van de thuiszitters is momenteel in beeld bij de zat´s, blijkt uit het onderzoek. Voor ruim 60 procent van hen is op enig moment een oplossing gevonden.

Gepubliceerd op: 15 februari 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders