Home » Artikelen » Subsidies Regionale aanpak personeelstekort (RAP) voor 67 regio’s

Subsidies Regionale aanpak personeelstekort (RAP) voor 67 regio’s

67 regio’s krijgen in 2020 en 2021 subsidie op grond van de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). In deze regio’s werken schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs samen met lerarenopleidingen om het personeelstekort in het onderwijs tegen te gaan. Er is meer subsidie aangevraagd dan kon worden toegekend.

Momenteel wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om het subsidieplafond te verhogen met 2,8 miljoen euro. Voor de zomer is duidelijk of dit extra geld beschikbaar komt.

De RAP-regeling is de opvolger van de eenjarige Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort 2019. Doel van de regeling is dat besturen, scholen en lerarenopleidingen op regionaal niveau in het po, vo en mbo gezamenlijk oplossingen zoeken voor de knelpunten in de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel. Belangrijkste knelpunt is het tekort aan personeel. Op 30 april 2020 zijn de tweejarige subsidies toegekend. Aanvragers zetten vooral in op het werven en begeleiden van zij-instromers en het begeleiden van startende leraren, het professionaliseren en behouden van leraren, het bevorderen van mobiliteit en (het onderzoeken van) andere manieren om het onderwijs te organiseren.

Aanvragen 2020
De regionale samenwerking lijkt goed aan te slaan. Van de 67 regio’s die subsidies ontvangen zijn 41 regio’s werkzaam in het primair onderwijs en 25 regio’s in het voortgezet onderwijs, waarbij in 21 gebieden het middelbaar beroepsonderwijs meedoet. Eén regio heeft voor alle drie de sectoren een gezamenlijk plan ingediend. Het aantal regio’s dat subsidie krijgt is ten opzichte van 2019 met 10 gestegen, van 57 naar 67, waarvan 9 po-regio’s en één regio vo-mbo. Ook positief is dat circa 20 procent meer onderwijsbesturen deelneemt aan de samenwerking. 

Subsidieplafond overschreden
Keerzijde van de toegenomen belangstelling is dat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is. Het subsidieplafond wordt overschreden met 2,8 miljoen euro. Hierdoor kunnen niet alle subsidieaanvragen volledig worden toegekend. Dit betekent dat in het po de aanvullende bekostiging voor hogere deelname in het aantal besturen en/of personeelsformatie bijna helemaal komt te vervallen. Dit betreft 20 regio’s. Ook in het vo-mbo vindt een neerwaartse bijstelling van de aanvullende bekostiging plaats, maar deze is beperkt. 

Wellicht meer geld beschikbaar
De regio’s met een lagere subsidietoekenning hoeven hun plan niet direct bij te stellen, geeft het ministerie van OCW aan. Ook hoeft geen bijgestelde begroting te worden ingediend. Het is voldoende om later, vóór 1 oktober 2021, in de verplichte tussenrapportage, aan te geven hoe hiermee is omgegaan.

Week van het regionale loket
Van 25 tot en met 29 mei is de online Week van het regionale loket. Die week kunnen regio’s die samenwerken om de personeelstekorten in het onderwijs tegen te gaan, online kennis delen en inspiratie opdoen. In verschillende online werksessies gaan deelnemers met elkaar en experts in gesprek over het opzetten van een regionaal loket/aanspreekpunt voor geïnteresseerden die een baan in het onderwijs overwegen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 mei 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)