Home » Artikelen » Subsidieregeling zij-instroom voor korte scholingstrajecten vo

Subsidieregeling zij-instroom voor korte scholingstrajecten vo

De minister van OCW kan in de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, of aan personen die zich voornemen als leraar in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn, subsidie verstrekken voor het volgen van een kort scholingstraject dat opleidt tot de bekwaamheid die nodig is om les te geven in het vo of onderdelen daarvan.
 
Hiervoor komen in aanmerking korte scholingstrajecten die:
a. toegankelijk zijn voor personen die de pabo met goed gevolg hebben afgerond, en die gericht zijn op het verkrijgen van een bekwaamheid om les te geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo;
b. genoemd zijn in de kolommen I en II van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo, voor zover het geen initiële opleidingen betreft;
c. genoemd zijn in kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO of;
d. een educatieve module betreffen.
Voor de subsidieverstrekking is in 2017 een bedrag van maximaal € 2,1 miljoen beschikbaar. De minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

In het kort komt het er op neer dat deze regeling de grondslag biedt voor het verstrekken van subsidie aan (toekomstige) leraren vo om korte scholingstrajecten te volgen. Deze scholingstrajecten leiden op tot het verwerven van de bekwaamheid die nodig is voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs. Subsidie voor een deel van de scholingstrajecten was tot op heden geregeld in het Besluit vaststelling beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017, dat hierbij is komen te vervallen.

Bevoegd
In het Nationaal Onderwijsakkoord is afgesproken dat alle lessen in het voortgezet onderwijs vanaf het najaar van 2017 worden gegeven door bevoegde leraren. Om deze ambities waar te kunnen maken, zijn voldoende goed opgeleide leraren nodig. De werkgever draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het onderwijs wordt gegeven door bevoegd personeel. In de zomer van 2018 start bovendien het verplichte Lerarenregister. Leraren die niet aan de bekwaamheidseisen voldoen, worden niet in het register opgenomen. Dit vergroot de urgentie voor leraren om een nieuwe bevoegdheid te verwerven of een bestaande bevoegdheid uit te breiden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 september 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)