Home » Artikelen » Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd
Vanaf 15 januari 2019 aanvragen

Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd

De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio en functioneert sterk regionaal. In de regio’s liggen mogelijkheden om het lerarentekort aan te pakken. Het is van belang om die regionale aanpak te ondersteunen. Minister Slob heeft daarom op 6 december 2018 de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd, bedoeld om het lerarentekort in het po, vo en mbo aan te pakken. De regeling is gericht op de instroom en het behoud van gekwalificeerde leraren.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten schoolbesturen samen met een of meer lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen waarin staat omschreven wat zij in hun regio in 2019 gaan ondernemen om het lerarentekort aan te pakken. De aanvraag kan vanaf 15 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019 worden ingediend. De aanvraag bestaat ten minste uit een plan van aanpak met een begroting.

De te subsidiëren activiteiten bestaan uit:

 1. De minister kan aan de aanvrager eenmalig in kalenderjaar 2019 subsidie verstrekken voor de uitvoering van het plan van aanpak lerarentekort.
 2. De activiteiten in het plan richten zich op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder vallen ook activiteiten die gericht zijn op het tot stand brengen of versterken van samenwerking in de regio ten behoeve van het wegwerken van het lerarentekort.
 3. Wat betreft personele kosten verstrekt de minister slechts subsidie op basis van een maximaal uurtarief van 100 euro per uur, inclusief overhead en exclusief btw.
 4. De subsidie wordt niet gebruikt voor de verbetering van primaire arbeidsvoorwaarden of de inhuur van onderwijspersoneel op scholen.
 5. De activiteiten worden in beginsel uitgevoerd in het kalenderjaar 2019 en uitloop is mogelijk tot 1 augustus 2020.
 6. Subsidie wordt alleen verstrekt indien er sprake is van cofinanciering. De cofinanciering bedraagt ten minste een derde deel van de subsidiabele kosten, en dient in geld, of in geld waardeerbaar te zijn.

De zes actielijnen van het landelijke plan van aanpak kunnen als inspiratie dienen:

 1. verhogen van de in-, door- en uitstroom van lerarenopleidingen
 2. stimuleren van zij-instromers
 3. behouden van leraren
 4. activeren van stille reserve
 5. verbeteren van belonings- en carrièreperspectief leraren
 6. stimuleren van innovatie

De samenwerkende partijen in de regio maken hun eigen keuzes.

Doel
De regeling heeft als doel regio’s te faciliteren en stimuleren om het lerarentekort regionaal aan te pakken. De regeling is onderdeel van de bredere aanpak van het lerarentekort en heeft niet de pretentie om dé oplossing voor het tekort te bieden. Daarvoor is het vraagstuk te ingewikkeld. Dit laat onverlet dat schoolbesturen, schoolleiders, lerarenopleidingen, OCW en andere partijen (gemeenten, UWV en arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen) binnen hun (gezamenlijke) mogelijkheden alles doen om scholen te helpen het tekort op te lossen. Het is een aanvulling op wat in de achterliggende periode al in gang is gezet. Zoals de extra middelen voor en de uitvoering van het werkdrukakkoord po, verbetering van de lerarensalarissen po, het extra subsidiebudget voor zij-instromers/herintreders en de halvering van het collegegeld in het eerste jaar van een hbo of universiteit studie en in het tweede jaar voor een lerarenopleiding (hbo of wo). De samenwerking in po, vo en mbo in de regio tussen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen staat centraal. Schoolbesturen nemen hierbij het initiatief. Uitgangspunt is dat alle besturen van scholen en opleidingen die deel willen nemen dat ook kunnen. Dit geldt ook voor besturen die op een later moment willen aansluiten en willen deelnemen aan de activiteiten in het plan van aanpak.

De minister schrijft in zijn toelichting dat besturen en schoolleiders verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid op de scholen en dat de lerarenopleidingen verantwoordelijk zijn voor het goed opleiden van leraren. Het ministerie investeert in de randvoorwaarden.
 
De Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort is hieronder te downloaden. Op 19 december is een (kleine) rectificatie verschenen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 december 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)