Home » Artikelen » Subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs

Subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs

Op 26 juni 2019 is het Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs gepubliceerd. Reden voor deze subsidieregeling is dat in het Nederlandse onderwijssysteem herhaaldelijk blijkt dat leerlingen van diverse achtergronden verschillende kansen hebben in het onderwijs. Dit vraagt om een concrete aanpak van kansenongelijkheid.
 
Het Ministerie van OCW ontwikkelt beleidsmaatregelen om kansenongelijkheid te verminderen. Daarnaast wordt met het programma Gelijke Kansen ingezet op een lokale benadering. Met onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt om concrete initiatieven op te zetten. Dit beleidskader is onderdeel van het programma Gelijke Kansen. Dit programma stimuleert het vormen van samenwerkingsverbanden tussen een of meer onderwijsinstellingen en gemeenten ter bevordering van kansengelijkheid (hierna: gelijke kansenallianties). Het programma stelt daartoe met gemeenten agenda’s op. In deze agenda’s worden de afspraken omschreven die de gemeente met de minister van OCW maakt. Naast bestuurlijke afspraken omschrijft de agenda activiteiten ten behoeve van interventies bij onderwijsinstellingen. Op basis van dit beleidskader kunnen onderwijsinstellingen subsidie aanvragen voor de in een agenda opgenomen interventies.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door het bevoegd gezag van een bekostigde onderwijsinstelling in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Een eerste voorwaarde is dat de onderwijsinstelling een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de eigen gemeente. Hierin zijn de te subsidiëren interventies opgenomen. Een tweede voorwaarde is dat deze gemeente is aangesloten bij het programma Gelijke Kansen.

De subsidie kan worden verstrekt voor interventies gericht op het bevorderen van kansengelijkheid. Dit betreft concrete projecten op lokaal of regionaal niveau, uitgevoerd door een onderwijsinstelling. De interventie moet worden uitgevoerd voor 31 december 2021. Voorbeelden van interventies zijn:
– een training voor leerkrachten in het basisonderwijs over de onderwijsinstellingadvisering;
– het ontwikkelen en testen van een vernieuwing in het onderwijsconcept van een onderwijsinstelling gericht op het bevorderen van gelijke kansen;
– activiteiten gericht op het vergroten van de betrokkenheid van lager opgeleide ouders bij de onderwijsinstellingcarrière van hun kinderen, bijvoorbeeld via coaching, taalondersteuning of oudergesprekken aan huis;
– extra activiteiten gericht op de loopbaanoriëntatie van scholieren en studenten met lager opgeleide ouders;
– activiteiten gericht op het motiveren en coachen van scholieren door middel van sport, cultuur en techniek.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 140.000 euro per subsidieaanvraag. Per gelijke kansenalliantie kan ten hoogste eenmaal subsidie worden aangevraagd. Omdat elke aangesloten gemeente slechts aan één agenda kan deelnemen en dus slechts betrokken kan zijn bij één subsidieaanvraag, kan per gemeente ten hoogste één aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt maximaal 67 procent van de subsidiabele kosten. Cofinanciering kan ook bijdragen betreffen van andere partners dan de partners bij de samenwerkingsovereenkomst. Voor zover de aanvrager ook subsidie of een andere financiële bijdrage van een ander bestuursorgaan heeft aangevraagd of ontvangt, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag van de subsidie. Het is niet mogelijk om voor meerdere subsidies voortvloeiend uit het actieplan Gelijke kansen in het onderwijs in aanmerking te komen.

Een subsidieaanvraag wordt ingediend door het bevoegd gezag van een bekostigde onderwijsinstelling in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs die deelneemt aan de gelijke kansenalliantie. De samenwerkingsovereenkomst en de door de minister en de wethouder ondertekende agenda van de gelijke kansenalliantie maken deel uit van de subsidieaanvraag. Het is ook mogelijk dat onderwijsinstellingen gezamenlijk optrekken en dat meerdere onderwijsinstellingen deelnemen aan één gelijke kansenalliantie. In dat geval sluiten zij samen een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Eén onderwijsinstelling wordt dan aangewezen als contactonderwijsinstelling. Deze contactonderwijsinstelling dient de subsidieaanvraag in en op haar rusten alle aan de subsidie verbonden verplichtingen. De contactonderwijsinstelling sluit overeenkomsten met de andere onderwijsinstellingen om de middelen te verdelen. Onderwijsinstellingen kunnen in 2019 of in 2020 een aanvraag indienen. In 2021 kan geen subsidieaanvraag meer worden gedaan. In 2019 kan een aanvraag worden gedaan vanaf het moment van inwerkingtreding van dit beleidskader tot en met 15 oktober 2019 voor 12.00 uur. In 2020 kan een aanvraag worden gedaan van 1 januari tot en met 15 oktober 2020 voor 12.00 uur.

De subsidieontvanger en de samenwerkende partijen zijn verplicht om mee te werken aan de beantwoording van vragen en het aanleveren van gegevens in het kader van de monitoring en evaluatie van het beleidskader of aan de minister op diens verzoek.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 augustus 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020