Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Stichting van het Onderwijs: schrap structurele bezuinigingen

Stichting van het Onderwijs: schrap structurele bezuinigingen

De werkgevers- en werknemersorganisaties van de Stichting van het Onderwijs roepen de onderwijsministers opnieuw in een brief op extra middelen vrij te maken voor onderwijs. Dit in het kader van de presentatie op Prinsjesdag van de Rijksbegroting 2020. Doordat scholen minder geld hebben voor bijvoorbeeld personeelskosten, zullen bestaande problemen als het lerarentekort nog verder verergeren.

In de afgelopen tijd heeft de Stichting van het Onderwijs meerdere malen haar zorgen geuit over de tot 183 miljoen oplopende doelmatigheidskorting voor de hele sector en over het feit dat hogere leerling- en studentenaantallen dan geraamd in de huidige begrotingssystematiek als vanzelf leiden tot nieuwe bezuinigingen op de begroting van OCW. Ook vindt de Stichting het zorgelijk dat in de onlangs verschenen Voorjaarsnota een nieuwe structurele bezuinigingsmaatregel is opgenomen, namelijk het niet uitkeren van de prijsbijstelling. Per saldo betekent dit een extra bezuiniging voor scholen en onderwijsinstellingen van jaarlijks 145 miljoen euro. Daarmee lopen de totale bezuinigingen in het onderwijs op tot 328 miljoen euro op jaarbasis.

Onlangs hebben de onderwijspartijen in het funderend onderwijs, waaronder ook de AVS, via een brief minister Slob opgeroepen een noodinvestering te doen in het funderend onderwijs van 423,5 miljoen euro voor begrotingsjaar 2020. Zij stelden dat het nijpende tekort aan schoolleiders en leraren en de hoge werkdruk een acute bedreiging vormen voor het bieden van het beste onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 juli 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)