Home » Artikelen » Sterkere pedagogische identiteit kinderopvang nodig

Sterkere pedagogische identiteit kinderopvang nodig

In het advies ‘Een rijk programma voor ieder kind’, dat op 3 juli overhandigd werd aan onderwijsstaatssecretaris Dijksma, constateert de Onderwijsraad dat de pedagogische invalshoek in het debat over kinderopvang te veel onderbelicht blijft; een constatering die ook de AVS regelmatig heeft uitgesproken tijdens de wachtlijstdiscussie over buitenschoolse opvang, begin 2007/2008.De Onderwijsraad presenteerde haar advies aan vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die bij de totstandkoming ervan betrokken zijn geweest, waaronder de AVS. Dit naar aanleiding van de eerdere vraag van staatssecretaris Dijksma naar mogelijkheden om de verbinding tussen onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar te verbeteren. Aanleiding hiervoor was de recente groei in voorzieningen voor deze kinderen. “Recente ontwikkelingen, zoals brede scholen, buitenschoolse opvang en voorzieningen voor kinderen uit achterstandssituaties hebben hieraan bijgedragen”, aldus Dijksma in haar brief aan de Onderwijsraad. “De vraag is of meer stroomlijning in deze ontwikkelingen wenselijk is en welke mogelijkheden hiervoor zijn in de bestaande voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het gaat hierbij niet om een homogeen aanbod, maar om vanuit een inhoudelijke invalshoek en pedagogische inzichten te kijken hoe opvoedingsverrijking en opvoedingsondersteuning kan plaatsvinden, op een manier die tegemoet komt aan de behoeften van kinderen en ouders.”LeeropvangDe Onderwijsraad hecht belang aan een rijk programma voor kinderen, waarin is beschreven welke mijlpalen en doelen kinderen tussen nul en twaalf jaar zouden moeten bereiken. Een dergelijk programma maakt constructieve samenwerking tussen de verschillende voorzieningen mogelijk. Daarbij benadrukt zij drie voorwaarden:1. Een sterkere pedagogische identiteit van de kinderopvang;2. Een lokale invulling;3. Niet te veel voorzieningen bij elkaar.Naast verbetering van de algemene opvang adviseert de Onderwijsraad de komende periode het accent te leggen op ontwikkeling van de ‘leeropvang’: een meer educatief gerichte opvang, bedoeld voor 3-jarigen (en op termijn voor 2,5-jarigen) met een publieke financiering.Door het toenemend belang van de voor- en vroegschoolse periode is de Onderwijsraad van mening dat de opleidingen meer per leeftijdscategorie ingericht kunnen worden. Op grond van deze gedachte en een ideale opleidingsmix stelt de raad voor in het werkveld een veldtoer met de opleidingen zelf te organiseren.PositiefDe reacties op het advies van de Onderwijs tijdens de presentatie waren erg positief: de aandachtsverschuiving van tijd en geld naar inhoud en pedagogische kwaliteit wordt sterk gewaardeerd. Toch is ook een aantal kritische aandachtspunten geuit, zoals het belang van goed leiderschap en professionalisering van medewerkers in de organisaties; het risico dat flexibiliteit onder druk staat door het invoeren van een aan dagdelen gelimiteerde leeropvang en de verschoolsing van de opvang; de nodige aandacht voor denken vanuit gezamenlijke doelen en criteria in de samenwerking en de onder druk staande continuïteit als gevolg van de ‘parttimecultuur’ in Nederland (deeltijdbanen, deeltijdgebruik van opvang en deeltijd werkende leidsters). Na de zomer zal Dijksma inhoudelijk reageren op het advies, waarbij de financieringsvorm ook meegenomen zal worden.Opwww.onderwijsraad.nl vindt u zowel een samenvatting als een integrale versie van het advies. Ook is de voorstudie ‘Wat heb je gedaan vandaag?’ beschikbaar, over de in de praktijk veelvoorkomende varianten van opvang en de rol van de school.

Gepubliceerd op: 7 juli 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020