Home » Artikelen » Sterkere inzet onderwijsconsulent bij oudercommunicatie rondom Passend onderwijs

Sterkere inzet onderwijsconsulent bij oudercommunicatie rondom Passend onderwijs

Tijdens het debat over de wet Passend onderwijs in de Eerste Kamer heeft minister Van Bijsterveldt toegezegd dat zij extra middelen ter beschikking zal stellen voor een sterkere inzet van onafhankelijke onderwijsconsulenten. Een wens van Stichting De Ombudsman om de positie van ouders binnen Passend onderwijs te verbeteren, naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat nog te veel ouders niet goed in positie zijn. “Een gemiste kans omdat ouders die betrokken zijn bij de school van hun kinderen een positieve uitwerking hebben op de leerprestaties van kinderen en het klimaat op school.”

In het rapport ‘In gesprek’, een onderzoek van De Ombudsman naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school, komt naar voren dat de positie van ouders niet gelijkwaardig zou zijn ten opzichte van leerkrachten. “Hoewel zowel ouders als leerkrachten hun contact positief waarderen, ervaren veel ouders dat zij in hun rol als ervaringsdeskundige niet serieus worden genomen. In het ergste geval leidt dit tot leerlingen die te lang thuiszitten, geen onderwijs krijgen en niet meedoen.” En van de formele inspraakmogelijkheden die de positie van ouders op individueel en collectief niveau zouden moeten versterken, komt in de praktijk nog te weinig terecht, aldus De Ombudsman. “Zo wordt in driekwart van de gevallen het handelingsplan pas aan ouders voorgelegd nádat het is opgesteld.” Ook blijkt dat ouders over onvoldoende informatie beschikken over hun rechten en plichten en niet goed weten zij van school mogen verwachten als het gaat om de ontwikkeling(smogelijkheden) van hun kind. De onafhankelijke onderwijsconsulent die bij de schoolkeuze, maar ook bij een dreigend conflict een belangrijke rol kan spelen, is bij het merendeel van de ouders onbekend en leerkrachten maken nauwelijks gebruik van deze mogelijkheid om de communicatie te bevorderen.
De Ombudsman heeft de uitkomsten van het onderzoek afgezet tegen de veranderingen die het wetsvoorstel Passend onderwijs met zich mee brengt. Tegenover duidelijke verbeteringen, is er ook een risico op verzwakking van de positie van ouders op een aantal punten. Geen keuzevrijheid, bureaucratie en de verschuiving van instemmingsrecht naar adviesrecht zijn daarbij de belangrijkste.

Cruciale rol
Minister Van Bijsterveldt gaat extra middelen ter beschikking stellen voor het sterker kunnen inzetten van onderwijsconsulenten, omdat deze een cruciale rol kunnen vervullen in de communicatie tussen ouders en leerkrachten. De minister: “Zeker als het gaat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte waarbij ouders en school het niet eens kunnen worden over de plaatsing en de extra ondersteuning die de school kan bieden. Het is belangrijk dat ouders en school vanaf het allereerste begin goed met elkaar in gesprek zijn en dat ook blijven. Mijn inzet is om onder andere door de inzet van onderwijsconsulenten voor iedere leerling een passende plaats te vinden bij een school. De onafhankelijke onderwijsconsulenten kunnen zowel ouders als school adviseren en begeleiden bij het vinden van een passende onderwijsplek. Gelukkig werken heel veel scholen goed samen met ouders. Toch laat dit onderzoek óók zien dat er nog veel werk aan de winkel is. Ouders moeten de informatie krijgen waar zij behoefte aan hebben en weten wat de school van hen verwacht.”
Meer informatie: www.deombudsman.nl
 

Gepubliceerd op: 15 oktober 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021