Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Stand van zaken Regeldrukagenda 2014 - 2017

Stand van zaken Regeldrukagenda 2014 - 2017

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016 op 15 november 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017.

Uitgangspunt van de Regeldrukagenda 2014 – 2017 is het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving, maar ook een betere omgang met regels. Teveel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan. De AVS is vanuit de organisatie en vanuit het onderwijsveld hierbij vertegenwoordigd.

Voor de Regeldrukagenda zijn drie werkgroepen ingesteld (po, vo en mbo), die bestaan uit leraren, schooldirecteuren, bestuurders, werknemersorganisaties, sectorraden, de landelijke ouderraad, OCW, de Inspectie van het Onderwijs en DUO. In de regeldrukagenda zijn alle betrokken partijen acties overeengekomen om de regeldruk de komende jaren op alle niveaus aan te pakken.

Actiepuntenlijst
Onlangs is een geactualiseerde actiepuntenlijst (onderwijsbreed, po en vo etc.) opgesteld over de onderwerpen die aan de tafel van de Regeldrukagenda besproken worden. Deze actiepuntenlijst is als bijlage meegestuurd met de rapportage ‘Regeldruk in het po’, opgesteld door Regioplan.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 november 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)