Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Stand van zaken brede scholen

Stand van zaken brede scholen

De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft bij brief van 17 december 2010 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken brede scholen.

In deze brief wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de brede scholen. Daaruit komt naar voren dat de maatschappelijke ontwikkelingen er voor zorgen, dat een steeds grotere behoefte aan brede scholen gaat ontstaan.

In de brief wordt een nadere definitie aan het begrip brede school gegeven, luidende als volgt: een brede school heeft een bredere maatschappelijke functie dan die van onderwijsgever alleen, er wordt structureel samengewerkt met instellingen voor welzijn, zorg, kinderopvang, sport en/of cultuur en samen met die voorzieningen wordt zorg gedragen voor een substantiële uitbreiding van het aanbod.

Verder gaat de minister in op trends en ontwikkelingen, waaruit blijkt dat het aantal brede scholen stijgende is en wordt ingegaan op de verschillende oorzaken voor de ontwikkeling van brede scholen.

Verder blijkt, dat er wel procesevaluaties, maar geen effectonderzoeken plaatsvinden.

Als aandachtpunten wordt het tekort aan budget en personeel genoemd en bestaat er behoeft aan multifunctionele huisvesting.

De brief van de minister, alsmede de rapporten “Jaarbericht brede school 2009” en “De brede school in de aandachtswijken” zijn hieronder te downloaden.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)