Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Sloveense schoolleiders worstelen met vergelijkbare ontwikkelingen
ESHA General Assembly april 2016

Sloveense schoolleiders worstelen met vergelijkbare ontwikkelingen

Vertegenwoordigers van scholen uit de 28 Europese lidstaten kwamen op 8 en 9 april bijeen in Ljubljana om vanuit de paraplufunctie van de European School Heads Association (ESHA) belangrijke ontwikkelingen te bespreken die schoolleiders in heel Europa aangaan. De nationale schoolleidersorganisaties, waaronder de AVS, nemen de zaken ter harte waar zij met hun eigen leden – indirect ook allemaal aangesloten bij ESHA - mee verder willen.
 
Gastland Slovenië worstelt met een aantal ontwikkelingen waar ook veel andere landen zich in herkennen. Het komen tot een passender inspectiekader, het herontwerpen van het nationaal curriculum, streven naar een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het probleem van de schoolleider die elke vijf jaar gekozen moet worden in een moeizame procedure. De Sloveense minister van Onderwijs sprak met de aanwezigen over deze punten.
 
Open Educational Resourses
Unesco sprak over het ontwikkelen van Open Educational Resourses (OER) in ict en het belang van commitment van de EU-lidstaten om hierin samen te werken. In heel Europa blijken zoveel verschillende projecten te zijn dat een schoolleider of leraar vaak door de bomen het bos niet meer ziet als het gaat om het maken van de juiste keuzes. Ook is de kwaliteit van de content en de rechtmatigheid van het gebruik niet altijd duidelijk. Het grote belang van eenduidige afspraken over het eigendom en delen van informatie en het toegankelijk en toepasbaar maken voor onderwijs, is een focus voor de nabije toekomst. Wat vraagt het van scholen en schoolleiders om interactief met pedagogieën, didactieken en leerinhouden om te gaan in de cloud? Waar liggen kansen en bedreigingen? Een nog nader te voeren gesprek gaat over het al dan niet betrekken van commerciële partijen in dit open speelveld en de mogelijke impact daarvan. Nederland is in dit politieke en inhoudelijke overleg al betrokken. De AVS neemt de inzichten mee naar de overlegtafels waar zij aan deelneemt. Ook verzamelt de AVS inhoudelijke input van haar eigen leden om te bekijken hoe leidinggevenden ondersteund kunnen worden in hun professionele ontwikkeling hierbij.
 
Verzuim en schooluitval
ESHA is ook betrokken bij een Europees project over schoolverlaters en (te) vroege uitvallers. De verschillende aanpakken in diverse landen zijn besproken en het effect van de problematiek en de toegepaste oplossingen is benoemd. Slovenië heeft een uitvalpercentage van slechts 4 procent. Uitzonderlijk laag, maar de systeemaspecten die dit veroorzaken zijn zowel positief als negatief te duiden. Positief is dat kinderen niet snel worden losgelaten, want er wordt altijd een plek gezocht. Nadeel is dat (te) veel jongeren tot ongeveer hun 26e door blijven leren, omdat onderwijs gratis is en er mede daardoor geen echte noodzaak tot excellentie is. De AVS huldigt de insteek dat geen leerling thuis hoort te zitten en dat scholen hiertoe voldoende toegerust moeten zijn. Het onderwerp krijgt een diepgaander vervolg in een volgende bijeenkomst.
 
PISA-ranking
Andreas Schleichter van de OECD besprak enkele belangrijke conclusies uit het meest recente PISA-rapport. Het gebruiken van de informatie van PISA, zeker op het niveau van schoolbesturen of schoolleiders, gebeurt in de diverse landen op verschillende manieren. Van helemaal niet tot zeer intensief en tot op het niveau van wat dit betekent voor de lessen in de school. De AVS wil er vooral voor waken dat ranglijsten en meetbare opbrengsten meer leidend zijn dan het belang van leerlingen.
 
Schoolbezoeken
Tijdens de schoolbezoeken bleek dat schoolleiders in Slovenië op een aantal punten uitermate ondernemend zijn. En dat in een systeem wat vrij top down georganiseerd is en waar het ministerie veel directe invloed uitoefent in de scholen. De schoolleiders leggen verbinding met stakeholders en het bedrijfsleven en zorgen zo creatief en vanuit betrokkenheid voor het moderniseren van hun scholen en het onderwijs. Zo was er een po-school die maandelijks de lessen evalueert vanuit formele feedback van de kinderen en waar teamleden elkaar helpen bij de reflectie en het verbeteren van de lessen. Ook was er een vo/mbo-school waar de leerlingen de school helpen renoveren tijdens het uitvoeren van hun praktijkopdrachten. Het ging daarbij om het maken van schoolmeubilair en het opknappen van de lokalen. Vanuit de trots op het resultaat zijn leerlingen nog nooit zo zuinig op hun school geweest. Ook de inrichting van doorlopende leerlijnen van de voorschool tot in het hbo en wo pakken de Sloveense schoolleiders zelf actief op.
 
Tijdens een pauze vertelden twee Parijse schoolleiders wat zij in hun school hebben meegemaakt en gedaan na de aanslagen in november 2015. Indrukwekkende informele gesprekken, waarbij de gemeenschappelijke vraagstukken hierover scherp aan de orde kwamen.

Meer informatie: www.esha.org

ESHA-conferentie Maastricht
Op 19, 20 en 21 oktober 2016 vindt de tweejaarlijkse ESHA-conferentie plaats in Maastricht. De AVS is gastvrouw. U kunt samen met uw buitenlandse collega-schoolleiders in gesprek over diverse thema’s. Er zijn mooie inhoudelijke lijnen en interactieve workshops te volgen, interessante keynotes als Michael Fullan en Daan Roosegaarde, schoolbezoeken en onderwijscafé’s waar u informeel kennis en ervaringen kunt delen. Meer informatie en aanmelden: www.esha2016.com of www.avs.nl/esha2016
 

Gepubliceerd op: 9 mei 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)