Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Sectoroverstijgende leerlijnen en structurele investeringen in internationalisering nodig

Sectoroverstijgende leerlijnen en structurele investeringen in internationalisering nodig

Het onderwijs hoort alle jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. Deze ambitie vraagt om een stevige verankering van internationalisering in het reguliere onderwijs en een betere afstemming tussen de sectoren. Vooral in het vmbo en het mbo is meer inzet nodig. Dit stelt de raad in het advies Internationaliseren met ambitie, dat dinsdagmiddag 31 mei wordt aangeboden aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs.
 
Internationalisering hoort volgens de raad overal in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vorm te krijgen. Internationalisering heeft nu een te beperkt bereik en de aanpak van veel scholen is versnipperd en eenzijdig. Hierdoor hebben jongeren ongelijke kansen op de arbeidsmarkt.
Lang niet alle basisscholen besteden voldoende aandacht aan internationalisering. Binnen het voortgezet onderwijs blijft het vmbo sterk achter bij havo en vwo. Dit terwijl leerlingen in de toekomst ongeacht hun opleidingsniveau, steeds meer in een internationale omgeving moeten kunnen functioneren. Een vreemde taal spreken, kennis hebben van andere landen en culturen en kunnen samenwerken met iemand uit een andere cultuur geeft  meer kans op de arbeidsmarkt.
 
Afstemming tussen sectoren
Bij veel scholen staat bij internationalisering het vreemdetalenonderwijs centraal, terwijl de internationale leerinhoud van andere vakken achterblijft. De raad adviseert internationale kennis en vaardigheden te verankeren in de kerndoelen en in de examenprogramma’s van het voortgezet onderwijs. Dit geeft scholen meer houvast voor een verruiming en verdieping van hun internationaliseringsactiviteiten.
Internationalisering gaat de hele schoolloopbaan door. Dit vraagt om kennisdeling, overleg en afstemming tussen sectoren. Scholen bereiden hun leerlingen nu vaak onvoldoende voor op het vervolgonderwijs. Zo sluit het onderwijs in Engels in het voortgezet onderwijs vaak niet aan op het niveau dat leerlingen in het basisonderwijs hebben bereikt. De raad adviseert twee sectoroverstijgende leerlijnen te ontwikkelen, een voor Engels en een voor wereldoriëntatie.
 
Structurele financiering
Om de gestelde ambitie te bereiken, moet volgens de raad aan de financiële randvoorwaarden worden gewerkt. De mate waarin leerlingen internationale kennis en vaardigheden opdoen, mag volgens de raad niet afhankelijk zijn van incidentele middelen. Door een stijgend aantal subsidieaanvragen van scholen neemt ook het aantal afwijzingen toe. Dit heeft tot gevolg dat internationaliseringsactiviteiten niet door kunnen gaan of minder toegankelijk worden voor jongeren met weinig draagkrachtige ouders.
De algemene bekostiging van scholen dient voldoende te zijn om internationalisering succesvol vorm te geven. Dit vraagt echter wel van schoolbesturen dat ze er ook geld voor vrijmaken. De overheid kan internationalisering verder stimuleren door omvang en bereik van de huidige stimuleringsmaatregelen beter af te stemmen op de internationaliseringsambitie voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

ESHA-conferentie in Maastricht
Nederlandse scholen kunnen veel leren van succesvolle buitenlandse onderwijssystemen. De AVS organiseert daarom al meer dan 20 jaar educatieve reizen naar het buitenland voor Nederlandse schoolleiders. Van 19 tot en met 21 oktober organiseert de AVS de tweejaarlijkse ESHA-conferentie in Maastricht. De conferentie staat in het teken van ontmoetingen en uitwisselen van ervaringen van schoolleiders. Op het programma staan keynotes van topniveau: prof. dr. Michael Fullan, dr. Zachary Walker, Daan Roosegaarde en prof. Mark van Vugt. In de middagen zijn er interactieve parallelsessies en lezingen. Op de derde dag staan schoolbezoeken gepland. Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/esha2016 of www.esha2016.com
 
De conferentie wordt vermeld als bron bij de professionaliseringsthema’s Persoonlijk Leiderschap en Toekomstgericht Onderwijs en kan onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema’s via informeel leren.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 mei 2016

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders