Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Sectorakkoorden: professionalisering en verbetercultuur kan beter

Sectorakkoorden: professionalisering en verbetercultuur kan beter

Het primair onderwijs heeft de afgelopen twee jaar veel vooruitgang geboekt op de hoofdambitie uitdagend onderwijs en maatwerk. Bij de andere twee hoofdambities, professionalisering en verbetercultuur, is nog extra inzet nodig. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker in de tweede voortgangsrapportage sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Dekker ziet positieve resultaten op een aantal onderdelen: meer startende leraren worden begeleid, het aandeel onbevoegd gegeven lessen is lager en meer schoolleiders zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister. Bovendien zijn er minder (zeer) zwakke scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De staatssecretaris vindt echter de voortgang tegenvallen als het gaat om de beheersing van didactische en differentiatievaardigheden van docenten. Daarnaast is op het gebied van kwaliteitszorg op school- en bestuursniveau in het primair onderwijs nog winst te behalen. Voor het verbeteren van het opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs zijn stappen gezet, maar blijft de doorwerking naar het niveau van de klas een aandachtspunt.

Uitdagend onderwijs
Er is in twee jaar veel voortgang geboekt door scholen bij het uitdagen van toptalenten, stelt Dekker. Hij is ook positief over de lente- en zomerscholen, waardoor minder leerlingen zittenblijven. Vertraging in de schoolloopbaan ontstaat vooral bij de overgang van groep 2 naar groep 3. “Daar ligt voor scholen nog een uitdaging om meer onderwijs op maat te bieden.” Met de inzet van ICT zijn scholen “goed op weg.” Steeds meer schoolbesturen (92 procent) hebben nu een plan (of een plan in ontwikkeling) voor onderwijs en ict.
 
Professionalisering en verbetercultuur
In de vorige voortgangsrapportage benadrukte Dekker al dat schoolleiders van groot belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. “Het creëren van een verbetercultuur in scholen vraagt om sterk leiderschap van schoolleiders.” Dit blijkt ook uit het OESO-rapport ‘review of National Policies for Education: Netherlands’. Daarbij constateert de OESO dat Nederland relatief weinig aandacht besteedt aan het vak van de schoolleider. Daarnaast bestaan er grote verschillen in kwaliteit van schoolleiders (zie ‘Staat van het Onderwijs’). Ook wijst Dekker op het feit dat de komende tien jaar relatief veel schoolleiders met pensioen gaan, waardoor het noodzakelijk wordt om tijdig genoeg aspirant-schoolleiders klaar te stomen voor het vak.
 
Om schoolleiders te stimuleren een masteropleiding te volgen komt er vanuit gereserveerde middelen voor het bestuursakkoord po 40 miljoen euro (2017-2022) beschikbaar voor een tegemoetkoming in vervangingskosten. Schoolleiders geven namelijk aan dat tijd een belemmerende factor is om een master te volgen. Ook vindt Dekker dat scholen in hun personeelsbeleid ruimte moeten creëren voor leraren om een master te volgen, onder meer door vervanging te regelen.

Ten aanzien van de kwaliteitszorg geeft Dekker nog aan dat bij besturen en scholen weinig vooruitgang zichtbaar is. De inspectie constateert dat op minder dan de helft van de scholen alle onderdelen van de kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) voldoende aanwezig is. Vaak ontbreekt een systematiek waarmee alle belangrijke onderdelen van het onderwijsleerproces regelmatig en betrouwbaar worden geëvalueerd. Daarnaast is, volgens Dekker, een nauwere verbinding nodig tussen de onderwijspraktijk, het onderwijsbeleid van de schoolbesturen en het wetenschappelijke onderzoek.

Hoewel er veel gebeurt in de sectoren en er veel in uitvoering is, zijn nog niet overal resultaten zichtbaar op de gebieden professionalisering en verbetercultuur. Dekker roept scholen en besturen daarom op om vaart te maken en om de extra middelen uit de prestatiebox in te zetten op deze ambities, “zodat acties zich ook vertalen in resultaten”. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 december 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)