Home » Artikelen » Schoolwijzer

Schoolwijzer

De Schoolwijzer is een naslagwerk met tips, maatregelen en aanwijzingen om risico´s met betrekking tot het schoolgebouw en de activiteiten die binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvinden te voorkomen. De Arbowet en het arbeidsomstandighedenbesluit geven hiervoor de wettelijke kaders aan. De Schoolwijzer gaat met name in op de specifieke situaties in schoolgebouwen en de mogelijke arbo-risico´s die aan de orde kunnen zijn.

Voor wie?
De Schoolwijzer is bestemd voor schoolleiders, arbocoördinatoren en leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de BVE-sector. Het boek legt de nadruk op een verantwoord gebruik van het schoolgebouw en op het nemen van maatregelen om de daarin aanwezige risico´s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Niet alleen de omstandigheden waarin de directie, leerkrachten en ondersteunend personeel moeten functioneren komen aan de orde, maar ook de risico´s waaraan leerlingen, ouders en andere betrokkenen blootstaan krijgen aandacht.

 
Onderwerpen
  • beschrijving van de belangrijkste arbowetverplichtingen, vertaald naar de onderwijssector
  • de organisatie van de arbozorg. Hoe kun je als school omgaan met de geconstateerde arbo-risico´s? Hoe verdeel je taken en verantwoordelijkheden? En hoe stel ik de maximale groepsgrootte vast binnen mijn lokalen?
  • behandeling van een aantal algemene aspecten die los staan van het type onderwijs, zoals: binnenklimaat, hinderlijk geluid, beeldschermwerk, verlichting en daglicht, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfshulpverlening. In dit hoofdstuk staan de algemene risico´s op een rij en per onderdeel apart hoe u daar het beste mee om kunt gaan
  • risico´s van specifieke activiteiten die binnen en buiten de school kunnen plaatsvinden. Onderwerpen zijn onder meer: klassikaal onderwijs, toezicht in praktijklokalen, zelfstandig leren, overblijven, schoolreizen, beveiliging van de school, stage- en stagebegeleiding, onderhoud van het gebouw etc. Deze onderwerpen worden alle volgens een vast stramien beschreven: Wat zijn de risico´s? Hoe kun je deze risico´s voorkomen? En, welke normen en regels zijn daarbij van toepassing?
  • in het laatste hoofdstuk treft u een overzicht van belangrijke instanties en literatuur waarin in de voorgaande hoofdstukken is verwezen

Bestellen
Kortom de Schoolwijzer is een handig naslagwerk om naast de andere handboeken en instrumenten, zoals Arbomeester en Arboleider te gebruiken. Het boek voorziet in relevante (achtergrond) informatie om geconstateerde arbo-risico´s op te lossen en bij voorkeur te voorkomen. De Schoolwijzer kost EUR 7,94 en is te bestellen via de webportal van het Vervangingsfonds/Participatiefonds.

Gepubliceerd op: 13 juli 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021