Home » Artikelen » ‘Schoolleiders verplicht in bekwaamheidsregister’

‘Schoolleiders verplicht in bekwaamheidsregister’

De Onderwijsraad staat in grote lijnen positief tegenover het actieplan Basis voor presteren, om opbrengstgericht werken te stimuleren. Wel geeft de raad enkele verbeterpunten aan.Zo vindt de raad dat opname in een/het (NSA-)register voor schoolleiders een noodzakelijke voorwaarde moet zijn (lees: verplicht) voor de uitoefening van het beroep: bij- en nascholing is nodig om opgenomen te blijven. De raad adviseert verder dat schoolleiders minimaal een afgeronde opleiding op masterniveau hebben genoten en een specialisatie op het gebied van onderwijsmanagement.Daarnaast is de raad voorstander van een eindtoets in het basisonderwijs voor taal en rekenen en op termijn ook Engels (de raad adviseert om ook voor deze taal referentieniveaus in te voeren), maar als deze geijkt is op/aan de referentieniveaus vindt de raad het invoeren van een uniforme toets niet nodig. Wel zou de overheid zo’n uniforme toets beschikbaar moeten stellen, onder andere voor benchmarking. De raad is geen voorstander van het gebruik van toetsresultaten als grondslag om de prestaties van scholen - zowel leerwinst als toegevoegde waarde - te beoordelen en de beloning van leerkrachten te bepalen.Verder vindt de raad dat de focus op taal en rekenen niet mag leiden tot kwaliteitsverlies van andere vakken en aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tot slot pleit de raad ervoor om de pilots voor driejarigen ook aan te bieden aan kinderen zonder taalachterstand.In een beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad meldt minister Van Bijsterveldt dat ze toch kiest voor één uniforme onderbouwtoets voor alle leerlingen. Deze lijn houdt zij ook vast voor de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Transparantie en eenduidigheid zijn hiervoor belangrijke argumenten. Verder is de minister van mening dat conform haar actieplan alle schoolleiders geregistreerd moeten staan in een bekwaamheidsregister, waarmee feitelijk sprake is van een civiel effect.Het advies van de van de Onderwijsraad en de beleidsreactie van de minister zijn hieronder te downloaden.De visie van de AVS op het actieplan is te lezen in Kader Primair 11 (juni 2011).

Gepubliceerd op: 21 juni 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)