Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Schoolleiders positief over informeel leren en valideringsgesprekken

Schoolleiders positief over informeel leren en valideringsgesprekken

Schoolleiders geven niet alleen aan dat ze vooral leren door te doen. Ze geven ook aan dat ze een voorkeur hebben voor informeel leren. Ook vinden ze professionele netwerken en communities of practice geschikt om kennis te delen en te reflecteren. Dit is een van de conclusies die worden getrokken in de publicatie ‘Onderwijs aan het werk – 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs’ van het CAOP.

De bundel met bijdragen van vele deskundigen geeft een kritische reflectie van uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt en dat op basis van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Van leraarschap en beroepsprestige tot schoolleiderschap van de toekomst en leerwinst voor kinderen.

Informeel leren in po
Een bijdrage van het Schoolleidersregister PO, ‘schoolleiders professionaliseren door informeel leren’, gaat in op informeel leren en valideringsgesprekken. Auteur Marja Creemers, directeur van het Schoolleidersregister PO: “Schoolleiders zeggen niet alleen dat ze vooral leren door te doen. Ze geven ook aan dat ze een voorkeur hebben voor informeel leren. Onderzoek naar wensen van schoolleiders bevestigt deze voorkeur. Behalve het leren in de dagelijkse beroepspraktijk noemen zij ook samenwerken met collega’s en professionele netwerken en communities of practice vaak als gelegenheden om kennis te delen en te reflecteren op leerervaringen.”
Schoolleiders kunnen bij informeel leren kiezen voor een valideringsgesprek met twee andere schoolleiders. “Schoolleiders zijn doorgaans positief over de valideringsgesprekken, ook als ze het geen gemakkelijk gesprek vinden en ze het gevoel hebben dat ze over een drempel moeten stappen.” Niet alleen het reflecteren op het eigen handelen, maar ook het bevragen van collega-schoolleiders is waardevol, vinden schoolleiders. “Schoolleiders komen vaak tot de conclusie dat hun collega’s door informeel leren hun handelingsrepertoire hebben uitgebreid”, aldus Creemers.

Professionalisering in vo
Een ander artikel, Schoolleiders van de toekomst, brengt in een onderzoek onder bijna achthonderd schoolleiders in het vo, deze beroepsgroep beter in kaart. Het valt de onderzoekers op dat er veel 55-plussers in deze groep schoolleiders zijn. De uitdagingen die de schoolleiders noemen waar ze voor staan, hebben te maken met onderwijsvernieuwing, kwaliteit van het onderwijs en krimp van het aantal leerlingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat 67 tot 84 procent van de vo-schoolleiders vindt dat zij over de basiscompetenties uit de beroepsstandaard beschikken. Een substantiële groep is hier dus niet van overtuigd. Ook laat het onderzoek zien dat er veel professionaliseringsactiviteiten worden ondernomen, maar dat schoolleiders ‘gebrek aan tijd’  als belemmering ervaren. De aanbevelingen uit de schoolleidersagenda zijn relevant: hierin wordt schoolleiders gevraagd zelf de regie te nemen over hun ontwikkeling.
 
Andere artikelen gaan in op de arbeidsmarkt voor leraren, het leraarschap, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in het onderwijs, en productiviteit en mobiliteit in het onderwijs.
 
De hoogleraren, onder wier redactie de publicatie tot stond is gekomen, en het CAOP gaan de publicatie tweejaarlijks uitbrengen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 mei 2018

AVS Centrum Educatief Leiderschap

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)