Home » Artikelen » ‘Schoolexamen is ondergeschoven kindje geworden’
Rapport Een volwaardig schoolexamen

‘Schoolexamen is ondergeschoven kindje geworden’

Door de sterke focus op het centraal examen is het schoolexamen op scholen, in het overheidsbeleid en onderwijstoezicht ondergesneeuwd. In het huidige systeem is de deugdelijkheid van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs onvoldoende gegarandeerd. Dat concludeert de onafhankelijke Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in haar rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’. De aanleiding vormden de problemen rondom de schoolexamens bij twee vmbo-scholen in Maastricht eerder dit jaar.

De commissie, die op verzoek van de VO-raad onderzocht hoe het gesteld is met de kwaliteit van de schoolexaminering, heeft diverse kwetsbaarheden geconstateerd in de kwaliteitsborging van de schoolexamens. Mede door de sterke overheidssturing op de resultaten van het centraal examen, is het schoolexamen een ondergeschoven kindje geworden. Het schoolexamen heeft meer het karakter gekregen van een ‘oefening’ voor het centraal examen. Op sommige scholen lijkt het schoolexamen op een verzameling tussentoetsen die leerlingen bij de les moeten houden. Dat maakt het registreren van resultaten complex en gevoelig voor fouten.

Volgens het rapport beschikken docenten en examensecretarissen niet vanzelfsprekend over de benodigde toetsdeskundigheid. De commissie stelt vast dat als er dingen misgaan, directeuren, schoolbesturen en inspectie te weinig corrigeren. Hoewel er geen indicaties zijn gevonden voor grootschalige onregelmatigheden bij de uitvoering van schoolexamens, bevat het systeem van kwaliteitsborging kwetsbaarheden en wordt de schoolexaminering te weinig vanuit de onderwijsvisie en als volwaardige aanvulling op het centraal examen vormgegeven. Ook zou de onderlinge taakverdeling vaak niet helder zijn.

Op de vraag of dit betekent dat het opnieuw mis kan gaan met de schoolexamens antwoordt Geert ten Dam, voorzitter van de onderzoekscommissie en collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam in de Volkskrant: “Wij kunnen het niet uitsluiten. Van schoolleiding tot inspectie zijn er geen mechanismen om de kwaliteit te controleren. Dat is ons tegengevallen. Het systeem schiet tekort. Directeuren, leraren en de schoolinspectie controleren te weinig.”

Vier aanbevelingen
De commissie doet vier aanbevelingen voor een betere kwaliteitsborging (zie pagina 5 van het rapport). Een daarvan is dat schoolleiding en leraren hun deskundigheid op het gebied van toetsen moeten vergroten. Elke vaksectie zou een examenexpert moeten hebben. Schoolleiders en bestuurders moeten beter toezien op de samenhang tussen vakken in de examenprogramma’s.
 
Het onderzoek van de commissie is grotendeels uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon, die vragenlijsten invulde, interviews op scholen afnam en de examenreglementen en de programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s) van 75 scholen analyseerde. Op 53 scholen voldeed het pta aan alle wettelijke eisen, aldus de Volkskrant.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het examendebacle bij VMBO Maastricht.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 december 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020