Home » Artikelen » Scholen goed op weg met code vmbo-havo

Scholen goed op weg met code vmbo-havo

Een overgroot deel van de scholen in het voortgezet onderwijs is goed bekend met de toelatingscode bij doorstroom van vmbo-leerlingen naar de havo en voldoet al voor een deel aan de toelatingseisen. Dat blijkt zowel uit monitoring van de VO-raad als onderzoek door de onderwijsinspectie.

Scholen kunnen zelf toelatingseisen stellen aan leerlingen die de overstap maken van het vmbo naar de havo, wat een grote verscheidenheid aan eisen opleverde. De onduidelijkheid die hierdoor ontstond, had tot gevolg dat ouders, leerlingen en Tweede Kamerleden veel kritiek hadden over te strenge normen en willekeur. De VO-raad nam daarop het initiatief tot een toelatingscode voor de overgang van vmbo naar havo. De code spitst zich toe op het schoolbeleid rondom toelating, aansluiting bij doorstroom en communicatie over de toelatingseisen. De invoering van deze toelatingscode is nu door zowel de onderwijsinspectie als de VO-raad geanalyseerd.

Bijna de helft van de scholen voldeed in het voorjaar van 2012 al aan de toelatingscode, terwijl de code formeel pas op 1 augustus van dat jaar is ingegaan. Het was van belang dat de scholen eerder met de toelatingscode aan de slag gingen, omdat dat meer duidelijkheid verschafte aan leerlingen die in augustus wilden doorstromen naar de havo. Van de scholen die in het voorjaar nog niet aan de code voldeden, zegt tweederde dat zij van plan zijn de toelatingseisen aan te passen aan de toelatingscode. Volgens het Inspectierapport wil een kleine groep scholen (18 procent) vasthouden aan het eigen beleid, mede om dit volgens de school succesvol is.

Ondersteuning
Behalve het toelatingsbeleid, is het ook van belang dat scholen extra ondersteuning bieden aan leerlingen die doorstromen naar havo 4. Dit kunnen scholen onder meer doen door extra leerstof, algemene voorlichting en keuzevoorlichting bij het samenstellen van het vakkenpakket aan te bieden. Uit de monitor van de VO-raad blijkt dat scholen vooral nauw samenwerken met de vmbo-scholen en havoscholen binnen het eigen bestuur en minder met andere scholen binnen de regio. Een klein deel van de scholen geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij de implementatie van de toelatingscode en samenwerking en inhoudelijke afstemming met andere scholen. Ook zullen scholen het toelatingsbeleid duidelijk moeten communiceren naar ouders en duidelijk vermelden op de website. De komende jaren zal de VO-raad het toelatingsbeleid van scholen blijven monitoren.

De ‘Monitoring toelatingscode overstap vmbo-havo’ van de VO-raad en het rapport ‘Doorstroming vmbo-havo 2011-2012’ van de Inspectie van het Onderwijs, zowel als de aanbiedingsbrief bij het rapport van staatssecretaris Dekker zijn te downloaden via de AVS-website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)