Home » Artikelen » Scholen hoeven nu geen onderwijstijd te registreren
Brief van onderwijsministers met stand van zaken onderwijs op afstand tijdens coronacrisis

Scholen hoeven nu geen onderwijstijd te registreren

De afgelopen week heeft het kabinet besloten de coronamaatregelen tot en met 28 april te verlengen. Over de consequenties en uitwerkingen voor onderwijs en opvang en het inrichten hiervan hebben onderwijsministers Slob en Van Engelshoven een brief geschreven. In de brief zijn veel uitwerkingen terug te vinden die via de AVS, onder andere via peilingen, zijn binnengekomen.
 
 De brief gaat over de volgende zaken:
1. Opvang voor kinderen van een ouder met een cruciaal beroep
2. Kwaliteit van onderwijs op afstand
3. Elk kind in beeld: onderwijs aan kinderen in kwetsbare posities
4. Voorbereiding situatie na de meivakantie

Hieronder een korte samenvatting van enkele punten uit deze brief van 12 pagina’s:

Ad 1. In het primair onderwijs is de schatting dat 3,5 procent van de leerlingen wordt opgevangen, van wie circa 80 procent een ouder heeft met een vitaal beroep. De verwachting is dat dit nog iets zal toenemen.

Ad 2. “We hebben met trots gezien hoe het onderwijs op afstand is opgepakt met creativiteit, flexibiliteit en een enorme inzet van alle kanten”, schrijven de ministers. De brief geeft ook duidelijkheid over de opstelling van de Inspectie van Onderwijs ten aanzien van onderwijstijd. “We verwachten niet dat scholen in deze situatie de onderwijstijd registreren. Wel verwachten we dat zij er alles aan doen om de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk te laten zijn en het afstandsonderwijs zo effectief en toegankelijk mogelijk te maken. Scholen hoeven geen onderwijstijd te compenseren in vakanties of onderwijsvrije dagen, ook niet in latere jaren.”

De ministers geven aan dat diverse maatschappelijke organisaties als Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp en het Jeugdeducatiefonds zich in de afgelopen periode hebben ingezet om leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen waar nodig van devices en internettoegang te voorzien. Ook zijn via SIVON circa 6800 apparaten voor leerlingen in het po, vo en mbo gekocht en verdeeld. Er blijft echter nog altijd vraag naar devices in diverse regio’s. SIVON brengt dit nog in kaart. Ook bieden diverse telecomaanbieders kosteloos tijdelijke internetverbindingen aan voor leerlingen die thuis nog geen toegang tot internet hebben. De website www.lesopafstand.nl is het centrale punt voor informatie en ondersteuning voor po, s(b)o, vo en mbo. Daarnaast heeft de AVS (niet in de brief genoemd) zelf ook direct na de sluiting van de scholen een LinkedIn-pagina over afstandsonderwijs ingericht.

Ad 3. De ministers wijzen erop dat het belangrijkste aandachtspunt is dat scholen in deze tijd oog hebben voor leerlingen in een kwetsbare positie. Het merendeel van de scholen geeft aan werk te maken van het onderwijs aan deze kinderen. Nog lang niet alle kinderen zijn in beeld, met name de nieuwkomerskinderen en kinderen die in armoede opgroeien. De scholen die verbonden zijn aan opvanglocaties voor asielzoekers en andere nieuwkomersscholen geven aan dat de taalbarrière het moeilijker maakt om kinderen te bereiken. In het po wordt geschat dat 20 procent van de kinderen in de noodopvang daar wordt opgevangen vanwege een kwetsbare positie.

In het speciaal onderwijs gaat de zorg voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek zo goed als dat kan door, voornamelijk in digitale vorm.

Ad 4. Scholen mogen leerlingen en leerkrachten dus niet verplichten om gemiste onderwijstijd in te halen in schoolvakanties, zoals de meivakantie. “Uiteraard is het wel mogelijk om op vrijwillige basis afstandsonderwijs of extra begeleiding te bieden.” De ministers schrijven dat ondanks alle inzet voor het afstandsonderwijs het onontkoombaar is dat er achterstanden ontstaan bij leerlingen. Met name voor groep-8 leerlingen, die door het vervallen van de eindtoets geen kans hebben gekregen op een mogelijke bijstelling van het schooladvies, moet er veel aandacht zijn voor een warme overdracht in de komende maanden en door extra maatwerk in de brugklas. Binnenkort ontvangen alle scholen in het po en vo een brief om hen hiervoor handvatten te bieden.
Er wordt nog onderzoek gedaan hoe leerlingen kunnen worden geholpen om hun leerachterstanden in te kunnen lopen als de scholen weer open gaan. Ook is de Onderwijsraad gevraagd hierover op zeer korte termijn te adviseren.

AVS-voorzitter Petra van Haren reageert naar AVS-leden hierover: “Als de (wettelijke) meivakantie aanbreekt hebben uw leerkrachten recht op hun vakantie en daar zijn ze dan hoogstwaarschijnlijk ook aan toe. Mocht u verandering willen aanbrengen in de vanuit school geplande vakantiedagen, hoort u daarover in gesprek te gaan met uw MR. Over de nadere uitwerking hoe de overgang van groep 8 leerlingen naar het VO gaat verlopen komt naar alle waarschijnlijkheid komende week nadere informatie.”

In de week voor 28 april beoordeelt het kabinet wat nodig is voor de periode na 28 april.

Het is nog mogelijk voor schoolbesturen om laptops en tablets bij SIVON aan te vragen tot 8 april, 12.00 uur.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 april 2020

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020