Home » Artikelen » Ruimere keuze uit eindtoetsen basisonderwijs

Ruimere keuze uit eindtoetsen basisonderwijs

De Tweede Kamer heeft in februari een motie aangenomen om basisscholen in het invoeringsjaar van de verplichte eindtoets voor taal en rekenen (2014/2015) de mogelijkheid te bieden een keuze te maken uit een ruimer aantal toetsen.

Tijdens een debat over het ontwerp-Toetsbesluit - waarin de 'spelregels' voor de toelating van andere eindtoetsen en voor de afname van de eindtoetsen zijn vastgelegd - heeft de Tweede Kamer een motie van D66 en CDA aangenomen, waarin het kabinet wordt gevraagd het besluit zo aan te passen dat alle scholen in het invoeringsjaar zelf kunnen kiezen welke eindtoets in dat jaar wordt afgenomen. Uitvoering van deze motie betekent dat het – alléén – in schooljaar 2014/2015 mogelijk is voor scholen om te kiezen voor het afnemen van de centrale eindtoets, een andere door de minister toegelaten eindtoets, óf een eindtoets uit de Regeling leerresultaten PO. Dit laatste betreft de volgende eindtoetsen (bijlage A van de Regeling leerresultaten PO):
-Schooleindonderzoek van de vier landelijke Protestants Christelijke Schoolbegeleidingsdiensten
-Drempelonderzoek 678 van 678 Onderwijs Advisering
-Landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen voor groep 8 (toetsen Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem van het Cito, schoolvaardigheidstoetsen Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen van Boom test uitgevers, Begrijpend lezen toets van 678 Onderwijs Advisering)

Scholen worden nader geïnformeerd over de keuzes die zij kunnen maken in het schooljaar 2014/2015. De nieuwe regelgeving over de eindtoetsing in het basisonderwijs treedt op 1 augustus 2014 in werking.
 

Gepubliceerd op: 3 maart 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)