Home » Artikelen » Registratie van incidenten op school wordt verplicht

Registratie van incidenten op school wordt verplicht

Scholen in het basis-, speciaal-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn vanaf schooljaar 2012/2013 verplicht om (gewelds)incidenten te registreren. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt.Het registratiesysteem geeft inzicht in de landelijke ontwikkelingen van (gewelds)incidenten en veiligheid op de onderwijsinstellingen. Het kabinet streeft ernaar dat de verplichte incidentenregistratie per 1 september 2012 van kracht is. Steeds meer onderwijsinstellingen registreren incidenten, zoals bij het gebruik van geweld of in het geval van (homo)discriminatie. Ook hebben veel scholen al een veiligheidsbeleid. Toch blijkt de informatie over de aard en omvang van de (gewelds)incidenten vaak gebrekkig. De verplichte registratie moet daar een einde aan maken. Om een landelijk beeld te kunnen opmaken, is het noodzakelijk dat scholen op dezelfde manier incidenten registreren. Daarom worden eenduidige en duidelijke defi nities van verschillende incidenten gehanteerd. De geregistreerde incidenten bevatten geen persoonsgegevens, maar slechts het feit én of de betrokkene een leerling, leerkracht of een derde is. Scholen moeten zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De registratiegegevens van de incidenten blijven in bezit van de school en zijn niet openbaar. De Inspectie van het Onderwijs krijgt wel inzage in deze gegevens tijdens haar schoolbezoek.

Gepubliceerd op: 25 augustus 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)