Home » Artikelen » Regeling vaststelling bedragen personele bekostiging po 2016-2017 bekend

Regeling vaststelling bedragen personele bekostiging po 2016-2017 bekend

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 31 maart 2016 de Regeling bekostiging personeel PO 2016 – 2017 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016 – 2017 gepubliceerd.
De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2016–2017 worden de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen vastgesteld.

 
De inhoudelijke wijzigingen in de regeling voor schooljaar 2016–2017 ten opzichte van de regeling voor het voorgaande schooljaar betreffen de volgende onderwerpen.
De oorspronkelijke correctiebedragen die in het kader van de verevening werden vastgesteld zijn komen te vervallen. Gebleven is het artikel waarin het aanpassingspercentage van de actuele correctiebedragen wordt vastgesteld. Hierdoor vindt ook hernummering van de artikelen in de regeling plaats.

Om het aantal regelingen beperkt te houden, is besloten om tot een clustering van alle bekostigingsregelingen over te gaan. In de regeling worden naast de lumpsumbedragen daarom ook de bedragen voor het personeels- en arbeidsmarktbeleid vastgesteld. Ook het bijstellingspercentage van de correctiebedragen in het kader van de vereveningssystematiek ‘passend onderwijs’ wordt in deze regeling vastgesteld.

Op grond van de wet kan de minister bijzondere bekostiging voor personeelskosten toekennen aan scholen die zich in bijzondere omstandigheden bevinden. In deze regeling zijn de standaard bijzondere omstandigheden opgenomen op grond waarvan de bijzondere bekostiging kan worden aangevraagd. Enige uitzondering hierop betreft de bijzondere bekostiging in verband met samenvoeging. Omdat de regeling hiervoor fors is uitgebreid, en nu een meerjarig karakter heeft gekregen, is ervoor gekozen om deze apart te publiceren.

De opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van enerzijds de resterende kabinetsbijdrage die is afgesproken in de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015–2016, en anderzijds van het resterende functiemixbudget voor de laatste vijf maanden van 2016.Ten opzichte van de actuele vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2015/2016 komt de aanpassing per 1 augustus 2016 voor de leraren op 0,228 procent en voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding op 0,141 procent; de aanpassing van alle bedragen personeels-en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,228 procent. De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2016 ongewijzigd vastgesteld op 4,026% van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de bedrijfsvoering.

In de voor 2016–2017 vastgestelde bedragen voor zware ondersteuning po en vo is een bedrag van € 11,12 meegenomen voor hoogbegaafde leerlingen. Dit bedrag zal oplopen tot circa € 12,– in 2018–2019, waarmee het volledige budget van € 29 miljoen zal zijn ingezet.

In dit artikel is de verdeling van de betaling van het bedrag voor de prestatiebox primair onderwijs over het eerste en het laatste deel van het schooljaar aangepast. Voorheen werd 28,2% in november uitbetaald, en 71,8 procent in maart. Om budgettechnische redenen zijn deze percentages aangepast naar 32,3 procent respectievelijk 67,7 procent. In het bedrag per leerling is een bedrag van € 11,64 opgenomen voor cultuureducatie.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 april 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)