Home » Artikelen » Regeling subsidie zij-instroom 2017 gepubliceerd

Regeling subsidie zij-instroom 2017 gepubliceerd

De Regeling subsidie zij-instroom 2017, gepubliceerd op 13 april 2017 (en gewijzigd op 2 maart 2018),  is een voortzetting van wat voorheen hoofdstuk 3 van de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009 – 2017 was. De subsidies die in de oude regeling waren neergelegd, waaronder de subsidie voor zij-instroom, worden in afzonderlijke regelingen voortgezet.

De minister kan aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor de kosten van een zij-instromer, waaronder wordt verstaan het laten volgen van scholing. Daarnaast kunnen de kosten voor de volgende activiteiten worden aangemerkt als kosten van een zij-instromer:
a. het laten uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek van een zij-instromer;
b. het afgeven van een geschiktheidsverklaring aan een zij-instromer;
c. het geven van verlof aan een zij-instromer;
d. het begeleiden van een zij-instromer; of
e. het laten uitvoeren van het bekwaamheidsonderzoek van een zij-instromer.

Op een enkele uitzondering na wordt er geen subsidie verstrekt aan het bevoegd gezag, indien de betreffende zij-instromer staat ingeschreven of in de twee jaren voorafgaand aan de subsidieaanvraag ingeschreven heeft gestaan als student aan een lerarenopleiding of aan de opleiding Pedagogische academie voor leraren in het basisonderwijs.
De subsidie bedraagt ten hoogste € 20.000 per zij-instromer.
Een subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf het moment dat de scholing is aangevangen tot en met 15 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.
 
Wat is zij-instroomtraject?
Deze regeling is bestemd voor zij-instroomtrajecten, voor mensen die als leraar aan de slag willen in het po, vo of mbo. Een zij-instroomtraject maakt het mogelijk om leraar te worden zonder een reguliere lerarenopleiding te doen. Het betreft een maatwerktraject, afgestemd op reeds gevolgde opleidingen en werkervaring, en leidt in maximaal twee jaar tot een bevoegdheid.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 mei 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)