Home » Artikelen » Regeling nadere voorschriften opting out

Regeling nadere voorschriften opting out

Door de invoering van Passend onderwijs wordt de leerlinggebonden financiering (lfg) afgeschaft. Dit heeft personele gevolgen. De wet voorziet nu in een overgangsregeling voor het verleggen van de geldstroom ambulante begeleiding.

In artikel XI van de Wet passend onderwijs is aangegeven dat de middelen voor de ambulante begeleiding in schooljaar 2014/2015 nog bij het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 blijven. De samenwerkingsverbanden maken afspraken met deze scholen over de inzet van de ambulante begeleiding. Het kan daarbij gaan om begeleiding van individuele leerlingen zoals in onder de lgf gebruikelijk was, maar het kan ook gaan om begeleiding van leraren, bijvoorbeeld om beter te leren omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsvragen. Naast deze vormen die beide nu ook al veel voorkomen, kunnen begeleiders ook worden ingezet om onderwijs te verzorgen in een aparte klas in een reguliere school, of om een aantal dagen te ondersteunen in een reguliere school.

Opting out
Onder bepaalde voorwaarden kunnen samenwerkingsverbanden de middelen voor ambulante begeleiding al in schooljaar 2014/2015 krijgen. Voorwaarde zoals vastgelegd in de Wet passend onderwijs is dat alle bevoegde gezagsorganen van betrokken scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs hiermee instemmen. Op grond van de Wet passend onderwijs wordt de hoogte van de bekostiging die het samenwerkingsverband in geval van opting out ontvangt, gebaseerd op de aantallen leerlingen met een leerlinggebonden budget die op de teldatum 1 oktober 2013 stonden ingeschreven op elk van de scholen binnen het samenwerkingsverband.
Via de website van de AVS is de ministeriële regeling te downloaden waarin de voorwaarden voor opting out zijn vastgelegd. Deze voorwaarden vloeien voort uit het landelijk kader personele gevolgen zoals dat is overeengekomen tussen de sectororganisaties (PO-Raad en VO-raad), vakorganisaties (AVS, AOb, CNV Onderwijs en FvOv) en het ministerie van OCW.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 juli 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)