Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regeling informatievoorziening WVO gewijzigd

Regeling informatievoorziening WVO gewijzigd

De Regeling informatievoorziening WVO bevat de verplichtingen voor structurele gegevensleveringen van bevoegde gezagsorganen in het voortgezet onderwijs aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kaders hiervoor zijn onder andere vastgelegd in het Besluit informatievoorziening WVO.
 
Met deze regeling zijn de verplichtingen rondom informatie-uitwisseling in het vo integraal in één ministeriële regeling opgenomen, doordat hierin ook de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO en de op het voortgezet onderwijs betrekking hebbende bepalingen uit de Regeling gebruik gegevens bron zijn geïntegreerd.
 
Als gevolg van deze samenvoeging zijn, voor zover noodzakelijk, enkele technische aanpassingen verwerkt en is een aantal aanvraagformulieren voor aanvullende bekostiging komen te vervallen (eventueel benodigde aanvraagformulieren worden waar nodig in de betreffende regelingen voor aanvullende bekostiging genoemd). Deze systematiek, het onderbrengen van de gegevenslevering in een ministeriële regeling, sluit beter aan bij de informatie-uitwisseling zoals die ook in het primair onderwijs is ingericht.

De regeling is opgebouwd uit een algemeen deel, bepalingen over het gebruik van gegevens uit het basisregister onderwijs, de levering van inschrijvings- en examengegevens van vo-leerlingen en de levering van organisatie- en personeelsgegevens en gegevens voor het lerarenregister en registervoorportaal. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 januari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders