Home » Artikelen » Regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen leerlingenondersteuning PO en VO 2016-2017

Regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen leerlingenondersteuning PO en VO 2016-2017

De Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017 is op 25 oktober 2016 gepubliceerd. Hierin zijn de aanpassingen vermeld met betrekking tot de personele bekostiging voor schooljaar 2016-2017.

De inhoudelijke wijzigingen in deze regeling voor schooljaar 2016–2017 ten opzichte van de regeling voor het voorgaande schooljaar, betreffen:
-De in ‘Hoofdstuk 4 - Verevening’ opgenomen artikelen waarin de oorspronkelijke correctiebedragen in het kader van de verevening werden vastgesteld (artikel 23 tot en met 28) zijn komen te vervallen. Gebleven is het artikel waarin het aanpassingspercentage van de actuele correctiebedragen wordt vastgesteld (in de regeling van 2015–2016 artikel 29; in de nieuwe regeling artikel 23). De op basis van artikel 29 uit de regeling voor schooljaar 2015–2016 berekende aangepaste correctiebedragen worden voor schooljaar 2016–2017 derhalve met het in het huidige artikel 23 vastgestelde percentage aangepast.
-Door de hierboven aangegeven aanpassing, treedt eveneens een hernummering op van de in de hoofdstukken 5 tot en met 8 opgenomen artikelen.

Prijsaanpassingen
De opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van enerzijds de resterende kabinetsbijdrage die is afgesproken in de Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015–2016, en anderzijds van het resterende functiemixbudget voor de laatste vijf maanden van 2016. Daarnaast is nu het functiemixbudget voor de eerste zeven maanden van 2017 toegevoegd. Ook is eenmalig een bijdrage in het kader van de herstelopslag over de maanden april tot en met december voor het relevante deel van het schooljaar (augustus tot en met december) in de prijzen opgenomen. Ten opzichte van de vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2015/2016, komt de aanpassing per 1 augustus 2016 voor de leraren op 0,452 procent en voor het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding op 0,213 procent. De aanpassing van alle bedragen personeels-en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,452 procent. Het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarktbeleid is daarnaast met € 1,54 verhoogd in verband een kleine oploop in de afgesproken budgetten van de investeringsafspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2016 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de bedrijfsvoering.

Artikel 31 en 32: vreemdelingenkinderen
De bestaande aanvullende regelingen voor vreemdelingenkinderen in het primair onderwijs zijn door deze artikelen vervangen. Voor vreemdelingenkinderen die geen asielzoeker zijn verandert er inhoudelijk niets. Voor hen blijven dezelfde bedragen gelden als nu. Ook de huidige drempel van tenminste vier vreemdelingenkinderen per school blijft gehandhaafd. Deze drempel geldt voor asielzoekerskinderen en overige vreemdelingenkinderen gezamenlijk. De bekostiging vindt plaats per kwartaal en wordt gebaseerd op het aantal vreemdelingenkinderen dat op de eerste dag van dat kwartaal staat ingeschreven. Voor asielzoekerskinderen wordt een maatwerkbudget gehanteerd dat in beginsel per kind een bedrag van € 2.250 per kwartaal, dat wil zeggen € 9.000 per jaar bedraagt. Als het bevoegd gezag in aanmerking komt voor groeibekostiging, wordt het bedrag van de groeibekostiging voor zover de groei in het aantal asielzoekerskinderen gelijk is aan of kleiner is dan het aantal leerlingen waarvoor groei is toegekend, verrekend met de maatwerkbekostiging, zodat geen dubbele bekostiging wordt uitgekeerd. Om dezelfde reden wordt voor het aantal asielzoekers dat stond ingeschreven op 1 oktober van het vorige schooljaar en voor welk aantal er dus reguliere bekostiging beschikbaar is, een lager bedrag toegekend. De aanvraagprocedure is gewijzigd omdat dit dient te geschieden met formulier nummer DUO 60102.

Artikel 33
De bijzondere bekostiging voor de toename opvang asielzoekerskinderen in procesopvang- en gezinslocaties komt te vervallen.

Artikel 36: Prestatiebox PO
in dit artikel is de verdeling van de betaling van het bedrag voor de Prestatiebox primair onderwijs over het eerste en het laatste deel van het schooljaar aangepast. Voorheen werd 28,2 procent in november uitbetaald en 71,8 procent in maart. Om budgettechnische redenen zijn deze percentages aangepast naar 32,3 procent respectievelijk 67,7 procent. In het bedrag per leerling is een bedrag van € 11,64 opgenomen voor cultuureducatie.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 oktober 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders