Home » Artikelen » Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2015 en 2016 bekend gemaakt

Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2015 en 2016 bekend gemaakt

De Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016 is op 7 oktober 2016 is op 7 oktober 2016 gepubliceerd. Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende:

- de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2015 in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2015;
- vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2016 in verband met doorwerking van de prijsontwikkeling 2015 en een correctie om de doorwerking van de in 2015 verstrekte eenmalige impuls voor kwaliteitsverbetering te voorkomen.

2015
In de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 zijn de bedragen voor bekostiging van de exploitatiekosten voor het gehele kalenderjaar 2015 bekendgemaakt. Hierin worden wijzigingen aangebracht. Het betreft een aanpassing van de bedragen als gevolg van de kabinetsbijdrage (+0,28%) voor de prijsontwikkeling 2015.

2016
Daarnaast regelt deze regeling ook de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2016. Deze wordt aangepast in verband met de volgende ontwikkelingen: doorwerking prijsbijstelling 2015 en een correctie om de doorwerking van de  in 2015 verstrekte eenmalige impuls voor kwaliteitsverbetering te voorkomen. Dit betekent dat alle bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2016 worden aangepast (-1,17%) conform de artikelen 3 tot en met 9 van deze regeling. In artikel 7a, tweede lid van de Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, startbekostiging nieuwe school VO en samenvoeging wordt rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

Ondersteuningsbedrag per leerling en regionale ondersteuning per 1 januari 2016
Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet Integratie lwoo en pro in passend onderwijs per 1 januari 2016 wordt het materiële deel van de extra ondersteuning voor de lwoo- en pro-leerlingen toegevoegd aan het ondersteuningsbedrag per leerling. Ook vervalt daarin het onderscheid per exploitatiegroep en leerjaren en zijn de bedragen van het voortgezet onderwijs en landbouwonderwijs geharmoniseerd. Dat heeft geresulteerd in één gelijk ondersteuningsbedrag voor alle leerlingen die zijn aangewezen op lwoo dan wel toelaatbaar zijn voor het pro. Op basis van de ondersteuningsbedragen (personeel) en de materiële meerkosten (o.a. toeslag lwoo) zoals die van toepassing waren op 31 december 2015 en de leerlingtelling van 1 oktober 2012 is dit bedrag (gewogen gemiddelde) vastgesteld. Deze vereenvoudiging van de bekostiging is van belang zodat samenwerkingsverbanden met eenzelfde ondersteuningsbedrag per leerling kunnen werken. Ook schoolbesturen als uiteindelijke ontvanger van deze middelen hebben baat bij een transparant uniform ondersteuningsbedrag per leerling. In deze regeling wordt het materiële deel van de ondersteuningsbekostiging vastgesteld, het personele deel in de regeling vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast (gpl). De hoogte van dit ondersteuningsbedrag wordt jaarlijks vastgesteld. In deze regeling wordt tevens het materiële deel van de regionale ondersteuning per leerling voor het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs vastgesteld. Het personele deel in de hierboven vermelde gpl-regeling.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 oktober 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)