Home » Artikelen » Regeling personele bekostiging 2019 – 2020 vastgesteld

Regeling personele bekostiging 2019 – 2020 vastgesteld

Minister Slob van Onderwijs heeft de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020 gepubliceerd.

De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van eerdere regelingen is de invoering van de nieuwe verdeelsystematiek van de onderwijsachterstandsmiddelen. De nieuwe systematiek is formeel geregeld in het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs (Stb. 2018, 334). Als gevolg van de nieuwe verdeelsystematiek is deze regeling, ten opzichte van de regeling over het voorgaande schooljaar, op enkele punten aangepast. Zo verdwijnt het basisbedrag en leeftijdsbedrag per eenheid schoolgewicht en het basisbedrag per gewichtenleerling in een impulsgebied.

Om schoolbesturen voldoende tijd te bieden om zich voor te bereiden op een andere hoogte van aanvullende bekostiging voor het onderwijsachterstandenbeleid is er voorzien in een overgangsregeling. Wanneer een school op basis van de nieuwe systematiek minder middelen ontvangt dan het vastgestelde bedrag op basis van de oude systematiek, worden vaste percentages gehanteerd voor het meenemen van het verschil tussen beide bedragen (in schooljaren 2019–2020, 2020–2021 en 2021–2022 respectievelijk 75 procent, 50 procent en 25 procent). Wanneer een school op basis van de nieuwe systematiek meer middelen zou ontvangen dan het vastgestelde bedrag op basis van de oude systematiek, worden de percentages voor het meenemen van het verschil tussen beide bedragen bij ministeriële regeling vastgelegd.

De nieuwe verdeelsystematiek voor de onderwijsachterstandsmiddelen heeft ook gevolgen voor de bijzondere bekostiging voor zigeunerkinderen (artikel 31) en asielzoekerskinderen gedurende het tweede jaar in Nederland (artikel 35). Op basis van deze regelingen kunnen scholen aanvullende bekostiging krijgen als zij deze leerlingen onderwijs geven, voor zover scholen daar niet of niet volledig op basis van de oude systematiek voor werden bekostigd. In beide regelingen werd er een correctie gedaan als de school voor de doelgroepleerling reeds middelen in het kader van de onderwijsachterstanden ontving. Nu niet meer bekend is welk gewicht een leerling heeft of welke leerling wordt bekostigd op grond van de nieuwe systematiek, moeten deze regelingen hierop aangepast worden. De bedragen zijn verlaagd om de regeling budgetneutraal uit te kunnen voeren. Daarnaast geldt voor de regeling voor zigeunerkinderen dat vanaf aankomend schooljaar van scholen wordt gevraagd om de aanvraag te staven met een ouderverklaring. Dit formulier zal via DUO beschikbaar worden gesteld en dient opgeslagen te worden in de eigen leerlingenadministratie.

De bijzondere bekostiging voor leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden (artikel 32) is ook gebaseerd op gewichten. Omdat de omvang van de bijzondere bekostiging is gebaseerd op peildatum 1 oktober 2018, en de gewichten op die datum nog niet bekend zijn, is het mogelijk om dit artikel voor het schooljaar 2019–2020 voor een laatste keer toe te passen. Na dit schooljaar, dus met ingang van schooljaar 2020–2021, zal dit artikel vervallen. Jaarlijks wordt er voor circa 130.000 euro aanspraak op gemaakt door scholen. Dit budget wordt vanaf 2020–2021 toegevoegd aan het budget voor onderwijsachterstanden.

De opgenomen prijsaanpassingen ten opzichte van de voorlopig vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2018–2019 betreffen de verwerking van de oploop in het functiemixbudget en een verhoging van het bedrag per leerling voor de werkdrukmiddelen. Ten opzichte van de voorlopig vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2018–2019, is de aanpassing per 1 augustus 2018 voor de leraren 0,049 procent. Voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding zijn er geen aanpassingen. De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,049 procent.

Vanaf schooljaar 2019–2020 is het totale beschikbare bedrag voor het verminderen van de werkdruk circa 333 miljoen euro voor Europees Nederland en Caribisch Nederland samen. Het bedrag per leerling (onderdeel van het bedrag per leerling voor personeels- en arbeidsmarktbeleid) is met 64,53 euro verhoogd naar 220,08 euro. De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2019 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de bedrijfsvoering.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)