Home » Artikelen » Regeling Leerresultaten VO 2016 beperkt aangepast

Regeling Leerresultaten VO 2016 beperkt aangepast

Minister Slob van Onderwijs heeft op 31 maart 2020 meegedeeld dat de Regeling leerresultaten VO 2016 beperkt zijn aangepast.

De Regeling leerresultaten VO 2016 bepaalt de berekening van de indicatoren (waaronder begrepen de correctiefactoren) en de normering waarop de Inspectie van het Onderwijs een (berekend) oordeel over de leerresultaten baseert. De Inspectie gebruikt daarvoor absolute normen (voor de indicatoren) die vooraf bekend worden gemaakt. De absolute normen gelden voor een bepaalde periode (in beginsel drie jaar). Omdat deze normen vooraf bekend zijn, kunnen schoolbesturen en schoolleiders gemakkelijker op de leerresultaten sturen. Dit draagt bij aan een breed gedragen wens om te reflecteren op de onderwijskwaliteit en deze zo nodig te verbeteren. Drie jaar na inwerkingtreding van de Regeling leerresultaten VO 2016 zou door de Inspectie worden bezien of aanpassing van de (absolute) normen en indicatoren wenselijk is.

De Inspectie heeft op basis van ontwikkelingen, analyses en signalen uit het onderwijsveld een voorstel gedaan met beperkte aanpassingen van de indicatoren. Grote wijzigingen zijn niet nodig noch wenselijk. De huidige systematiek van de berekening van de leerresultaten die in 2016 is geïntroduceerd, werkt volgens de minister naar behoren.

De genoemde regeling wijzigt de volgende onderdelen van de Regeling leerresultaten VO 2016:
a. De (absolute) norm voor de ‘Indicator Bovenbouwsucces’ voor havo wijzigt;
b. De correctiefactor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) vervalt;
c. De correctiefactor voor apcg van de indicatoren Bovenbouwsucces en Examencijfers wordt geactualiseerd;
d. Er wordt een nieuwe correctiefactor voor ‘opstroom’ van vmbo-t naar havo en van havo naar vwo geïntroduceerd;
e. De wijze waarop de inspectie gebruiktmaakt van haar discretionaire bevoegdheid bij de beoordeling van de leerresultaten wordt opgenomen in Bijlage B;
f. Tevens worden enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd.

De regeling treedt in werking op de dag na publicatie van de regeling in de Staatscourant. Hierbij wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en van de minimuminvoeringstermijn van twee maanden. De leerresultaten over een bepaald schooljaar worden in maart van het kalenderjaar dat volgt op het schooljaar door de Inspectie gepubliceerd. Omdat de Inspectie de wijzigingen al in juli 2019 heeft aangekondigd en de gevolgen vanaf augustus 2019 aan de scholen uitgebreid voor algemene raadpleging kenbaar heeft gemaakt, hebben scholen een redelijke termijn gekregen om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding. Ook zijn scholen sinds augustus 2019 in de gelegenheid gesteld om aan de inspectie vragen te stellen over de wijzigingen en de gevolgen daarvan. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen. Om die reden wordt het afwijken van de minimuminvoeringstermijn van twee maanden en van de vaste verandermomenten niet bezwaarlijk geacht.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 april 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)