Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ gestart
Lerarentekort en bevoegdhedenvraagstuk

Project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ gestart

Begin november startte het project ‘Van bekwaam naar bevoegd’. Hiermee worden in twee jaar honderd nu nog on(der)bevoegde maar bekwame leraren opgeleid en begeleid naar een bevoegdheid. Doel is om in gezamenlijkheid te werken aan oplossingen voor het lerarentekort en het bevoegdhedenvraagstuk.

In samenwerking met diverse lerarenopleidingen worden maatwerktrajecten opgezet die recht doen aan de reeds verworven kennis en competenties van de betreffende leraren. Door het ‘behandelen’ van die honderd casussen leren leraren, scholen, lerarenopleidingen en de sector voortgezet onderwijs hoe barrières in wet- en regelgeving, procedures en werkwijzen kunnen worden ondervangen. Bovendien wordt een gezamenlijke werkwijze en methodiek ontwikkeld en beproefd, die deze maatgerichte aanpak ondersteunt. Op basis hiervan kunnen in de toekomst grotere aantallen onbevoegde maar bekwame leraren een bevoegdheid verwerven.

Afstemming
Circa veertig deelnemers – leraren, schoolleiders, bestuurders, opleiders, toets-deskundigen en vertegenwoordigers van VO-raad, ministerie en onderwijsinspectie – zijn ingegaan op de uitdagingen en verantwoordelijkheden die het project voor ieder van de betrokken partijen met zich meebrengen. De VO-raad zet zich in voor een betere afstemming tussen de vraag van besturen, scholen en leraren en het aanbod van de lerarenopleidingen. Het project draagt bij aan het overleg over de behoeften van leraren en scholen over (maatwerk in) de opleiding van nog niet bevoegde leraren en de betekenis daarvan voor de vorm en inhoud van de lerarenopleidingen. Dat moet uiteindelijk leiden tot afspraken met lerarenopleidingen over het afstemmen van vraag en aanbod van bij- en nascholing, het gericht informeren van besturen daarover, een betere benutting van eerder verworven competenties (EVC’s) en het bieden van meer flexibiliteit en maatwerk om leraren een passende bevoegdheid te laten halen.
Het project wordt uitgevoerd door ‘DNA van de leraar’ in opdracht van de VO-raad, met instemming van de VSNU en de Vereniging Hogescholen. Financiering geschied deels door het ministerie van OCW.

Besturen en scholen die willen deelnemen kunnen contact opnemen met Nienke Wirtz, steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl
 

Gepubliceerd op: 24 november 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)