Home » Artikelen » Project Versterking medezeggenschap gaat door
Zeker een jaar en mogelijk langer

Project Versterking medezeggenschap gaat door

De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Minister Slob benadrukte dat op het jaarlijkse WMS-congres dat 7 november plaatsvond in Ede. Meer transparantie van besturen over het beleid en vooral over de besteding van de middelen is hard nodig. Instemmingsrecht voor de MR op het meerjarig financieel beleid komt er dan ook aan. Daar kunnen veel raden ondersteuning bij gebruiken. Slob maakte tijdens het congres bekend dat het project ‘Versterking medezeggenschap’ nog een jaar doorgaat en mogelijk nog langer.
 
Slob ging in op de cruciale rol van de MR bij de verantwoording van scholen en besturen over de besteding van de middelen, de problemen waar ze tegenaan lopen en de ondersteuning die ze nodig hebben. Ervaren knelpunten bij Passend onderwijs en de samenwerking met de kinderopvang, het lerarentekort en de toenemende materiële lasten kwamen aan de orde. Het was verheugend te horen dat het project ‘Versterking medezeggenschap’ nog zeker een jaar doorgaat.

Het WMS-congres werd georganiseerd door de Stichting Onderwijsgeschillen en het project ‘Versterking medezeggenschap’, waar ook de AVS deel van uitmaakt. Het project is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 november 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)