Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Programma’s van eisen materiële instandhouding 2018 bekendgemaakt

Programma’s van eisen materiële instandhouding 2018 bekendgemaakt

Op 24 september 2017 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2018 gepubliceerd.

In de toelichting wordt vermeld dat een prijsbijstelling van 2,21 procent heeft plaatsgevonden om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2018 te komen. De afzonderlijke vergoedingsbedragen voor het jaar 2017 zijn overeenkomstig dit percentage aangepast. Deze prijsbijstelling kan door de gehanteerde methodiek, waarin ook een verwachting is meegenomen, afwijken van de inflatiecorrectie die gaat gelden voor het desbetreffende jaar.
 
Per 1 januari 2015 zijn de taken en het budget voor aanpassing van onderwijshuisvesting van de gemeente overgeheveld naar de schoolbesturen. Voor het eerste jaar na inwerkingtreding van de wetswijziging was een bedrag van 25 miljoen euro gereserveerd voor een overgangsregeling. In 2016 zijn de bedragen in de programma’s van eisen met een groot deel van deze reservering verhoogd. Het restant van 1,7 miljoen euro was nodig voor de uitloop van de overgangsregeling. Dit bedrag wordt nu alsnog toegevoegd om de bedragen in de programma’s van eisen verder te verhogen, zodat het totale budget voor de overheveling in de prijzen is verwerkt.
Voor het (speciaal) basisonderwijs is het bedrag per m2 in het programma van eisen gebouwonderhoud verhoogd met 0,17 eurocent. Voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is de basisbekostiging met een bedrag van 0,99 eurocent per leerling verhoogd en is de bekostiging voor zware ondersteuning verhoogd met een bedrag per leerling van 2,70 euro.

Op verzoek van de cluster 2 instellingen Koninklijke Kentalis en Koninklijke Auris Groep is de aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning aangepast. Dit is als gevolg van de overgang van so/vso tussen beide instellingen in de regio Utrecht.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 september 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)