Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Programma’s van eisen materiële instandhouding 2017 bekend gemaakt

Programma’s van eisen materiële instandhouding 2017 bekend gemaakt

Op 4 oktober 2016 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 gepubliceerd.

In de toelichting van de  regeling wordt aangegeven dat de programma’s van eisen iedere vijf jaar worden vastgesteld. Aangezien in het jaar 2017 een nieuwe periode van vijf jaar ingaat worden de programma’s van eisen opnieuw vastgesteld. De programma’s van eisen vormen de onderbouwing van de rijksvergoeding voor de materiële instandhouding van de scholen in het primair onderwijs.

Inmiddels loopt de evaluatie van de afgelopen 5 jaar. Deze is echter pas afgerond na publicatie van deze regeling. De wetgeving geeft de mogelijkheid om naar aanleiding van de evaluatie in 2018 de programma’s van eisen nog aan te passen.
De bedragen van de programma’s van eisen voor het jaar 2017 zijn aangepast op basis van de werkelijke prijsontwikkeling 2015, de geactualiseerde prijsontwikkeling 2016 en de verwachte prijsontwikkeling 2017 zoals deze zijn gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning 2017. Dit resulteert in een bijstelling van de afzonderlijke vergoedingsbedragen voor het jaar 2016 met 0,20% om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2017 te komen.

Naast de prijsbijstelling zijn de middelen voor het Arbeidsplatform PO (APPO) en de middelen voor Georganiseerd overleg en vakbondsfaciliteiten aan de lumpsum toegevoegd. Dit betreft respectievelijk € 2 miljoen en € 5,1 miljoen. Het bedrag per leerling in het onderdeel Beheer en bestuur is daartoe verhoogd.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, tenzij de Tweede Kamer anders bepaalt. De leden van de Tweede Kamer kunnen tijdens de op deze regeling van toepassing zijnde procedure, de zogeheten nahangprocedure, gedurende een termijn van 4 weken aangeven dat zij overleg wensen over de inhoud van de regeling. Als dit overleg ook daadwerkelijk resulteert in een wijziging van de regeling, wordt voor 1 januari 2017 de inhoud van de regeling gewijzigd en wordt de regeling opnieuw gepubliceerd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 oktober 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)