Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Professioneel statuut geeft invulling aan zeggenschap leraren
Wet Beroep Leraar en Lerarenregister

Professioneel statuut geeft invulling aan zeggenschap leraren

De Wet Beroep Leraar is per 1 augustus 2017 van kracht. Hierin staat dat leraren, schoolleiding en -bestuur in een professioneel statuut invulling geven aan de zeggenschap van leraren in hun school. Dit schooljaar is een invoeringsjaar voor het professioneel statuut: in 2017/2018 kunnen scholen werken aan het realiseren ervan.
 
Met het professioneel statuut spreken leraren, schoolleiding en -bestuur vertrouwen in elkaar uit. Om van het statuut een levend document te maken, is vooral het gesprek belangrijk dat daaraan voorafgaat: in een open dialoog onderzoeken alle betrokkenen de kansen die de wet biedt.
De wet omschrijft kort en bondig het beroep van leraar (in de school) en stelt dat leraren verantwoordelijkheid dragen voor het beoordelen van leerlingen. Hiervoor
beschikken zij over voldoende vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap. Het schoolbestuur stelt in overleg met de leraren het professioneel statuut op, waarin afspraken zijn opgenomen over de manier waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. De zeggenschap van de leraar valt binnen het beleid van de school.
De leraar moet in en rond de klas zijn werk kunnen doen, zonder dat hij daarin wordt belemmerd door een schoolleider of bestuurder die meekijkt/meebeslist over details van zijn beroepsuitoefening: dit is de professionele ruimte van de leraar. Deze autonomie is van groot belang voor een goede beroepsuitoefening door leraren en daarmee voor de kwaliteit van het onderwijs.
Schoolleiding en bestuur vertrouwen de leraar die ruimte toe. Met het professioneel statuut wordt dat vertrouwen uitgesproken en concreet gemaakt. Omdat er aan de ene kant schoolbeleid is en aan de andere kant de leraar professionele ruimte krijgt, is het belangrijk goede afspraken te maken over hoe het werkoverleg tussen leraren onderling en dat tussen leraren en schoolleiding is ingericht. Het statuut is vormvrij; richtlijnen over hoe het statuut eruit gaat zien, zijn er niet. De wet bepaalt alleen dát er afspraken moeten komen over de organisatie van de zeggenschap en daarmee is het aan de partijen binnen de scholen om hierover in gesprek te gaan en tot afspraken te komen.
Dit schooljaar is een invoeringsjaar voor het professioneel statuut. In 2017/2018 kunnen scholen werken aan het realiseren van dat statuut. De professionele standaard gaat over (nu grotendeels nog ongeschreven) normen en inzichten van goed leraarschap. Ook hiermee gaat de beroepsgroep komend jaar verder aan de slag. Bij het opstellen van het professioneel statuut wordt gevraagd om deze normen en inzichten in acht te nemen. De school hoeft met het opstellen van het statuut dus niet te wachten totdat de professionele standaard op papier staat.

Wettelijke bescherming
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de man of vrouw
voor de klas. Daarom krijgt het beroep van leraar wettelijke bescherming. Dat
staat in de wet ‘Beroep Leraar en Lerarenregister’, waarmee de Eerste Kamer op 21 februari 2017 instemde. Leraren krijgen meer ruimte om zélf richting te geven aan de ontwikkeling van het onderwijs en aan hun eigen professionalisering. Een mijlpaal omdat met die wet de professionele ruimte en zeggenschap van leraren wordt vastgelegd en het lerarenregister een wettelijke basis krijgt. Twee onderdelen zijn van belang: de beroepsomschrijving van de leraar en de zeggenschap in zijn beroepsuitoefening. Je bent niet zomaar leraar en de leraar heeft de verantwoordelijkheid om zijn verworven bekwaamheid (vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch) op peil te houden. De leraar gaat zelf over de vraag wat hiervoor nodig is. Onderdelen van de wet, zoals de zeggenschap van de leraar in de school, het professioneel statuut en de professionele standaard, traden per 1 augustus 2017 in werking. Het lerarenregister, dat per 1 augustus 2018 verplicht wordt, is de omgeving waarin leraren aan elkaar en aan de samenleving zichtbaar maken dat zij hun bekwaamheid én kwaliteit onderhouden en borgen.

Voor het Schoolleidersregister is overigens geen wettelijke basis, wel een cao-bepaling.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 oktober 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders