Home » Artikelen » Principeakkoord personele gevolgen Passend onderwijs
Voortgang invoering

Principeakkoord personele gevolgen Passend onderwijs

Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de sectororganisaties en vakbonden, waaronder de AVS, een landelijk conceptkader opgesteld voor de personele gevolgen van de invoering van de wet Passend onderwijs. Het principeakkoord moet er voor zorgen dat de expertise van het personeel zoveel mogelijk behouden blijft en dat ontslag van personeel zoveel mogelijk wordt tegengehouden. Het voorstel ligt op dit moment bij de verschillende achterbannen.

Partijen kunnen in drie fases tot een gezamenlijke oplossing komen. In fase één en twee wordt een koppeling gemaakt tussen het vinden van een gezamenlijke oplossing voor het personeel en het beschikken over middelen voor ambulante begeleiding (opting out en verplichte herbesteding). Als er door het samenwerkingsverband geen afspraken zijn gemaakt in de eerste twee fases, dient er alsnog overleg over betrokken personeel plaats te vinden met hun werkgevers.
Het conceptkader moet richting geven om maatwerk op lokaal niveau mogelijk te maken in overleg tussen samenwerkingsverbanden, (v)so-besturen en vakorganisaties.
In de brief aan de Tweede Kamer hierover heeft staatssecretaris Sander Dekker ook de voortgang besproken van een aantal moties en toezeggingen door de Eerste en Tweede Kamer met betrekking tot de wetsvoorstellen Passend onderwijs, zoals het tegengaan van bureaucratie, een landelijke arbitragevoorziening, de bevordering van een actieve medezeggenschap en de wet Kwaliteit (v)so.

‘Bureaucratiewaakhond’
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorspel Passend onderwijs is afgesproken de bureaucratie in de toekomstige samenwerkingsverbanden zo beperkt mogelijk te houden. Een zogenaamde ‘bureaucratiewaakhond’ zou hiervoor ingesteld moeten worden. Hieraan is gehoor gegeven door een samenwerking aan te gaan met de Kafkabrigade. Dit is een organisatie die overheden en publieke organisaties beter laat functioneren door onnodige bureaucratie aan te pakken.
De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen voor het inzetten van een permanente, landelijke arbitragevoorziening om geschillen te beslechten tussen scholen en het samenwerkingsverband waarvan zij deel uitmaken. De voorziening zal zo snel mogelijk operationeel worden, zodat men er in de fase voorafgaand aan de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden al gebruik van kan maken. De sectororganisaties zullen een modelpassage voor de statuten ontwikkelen, waarin wordt vastgelegd dat geschillen worden voorgelegd aan de arbitragevoorziening.
Vooruitlopend op de invoering van Passend onderwijs worden de ouderorganisaties, vakorganisaties en het LAKS gestimuleerd de medezeggenschap te bevorderen. Dit zullen de verschillende organisaties doen door gezamenlijk een centraal steunpunt medezeggenschap vorm te geven om samenwerkingsverbanden en medezeggenschapsraden vanaf het begin van de invoering van Passend onderwijs te ondersteunen.
De wet Kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs treedt met ingang van 1 augustus 2013 in werking. Een aantal onderdelen van de wet treden versneld in gang. Zo kunnen scholen het traject voor leerlingen die zeer moeilijk leren, uitbreiden met voortgezet speciaal onderwijs. Vso-scholen krijgen de mogelijkheid om een aanwijzing als vo-exameninstelling aan te vragen en vso-leerlingen kunnen examen afleggen via een vavo-instelling. Ook wordt er een clusteroverschrijdende verbrede toelating van leerlingen ingevoerd. Daarnaast heeft de Inspectie van het Onderwijs het toezichtkader expertisecentra vernieuwd, met afzonderlijke waarderingskaders voor het speciaal en voortgezet onderwijs. De inspectie baseert haar beoordeling vanaf dit schooljaar in principe al mede op gebruik van het ontwikkelingsperspectief. Tot 1 augustus 2013 kunnen scholen ervoor kiezen dat de inspectie haar oordeel nog mede baseert op het handelingsplan.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 november 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)