Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Pilots met rechtstreekse rijkssubsidie aan schoolvestiging
Motie aangenomen

Pilots met rechtstreekse rijkssubsidie aan schoolvestiging

Tijdens de begrotingsbehandeling nam de Kamer een motie van SP en PvdA aan voor een pilot met rechtstreekse rijkssubsidie aan de school(vestiging) in plaats van het bestuur. De AVS vindt het niet verstandig de schooldirecteur ook nog individueel verantwoordelijk te maken voor de ontvangst en inzet van de financiële middelen. De motie getuigt van een gebrek aan inzicht, aldus de schoolleidersvereniging.

Eerder werd de motie ontraden door minister Van Bijsterveldt vanwege (juridische) onmogelijkheden. Zij gaf aan wel te willen kijken of de verdeling per vestiging scherper in beeld kan worden gebracht. De Kamer nam de motie echter aan: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV stemden voor. Achterliggende gedachte is dat schoolvestigingen binnen een schoolbestuur zo veel mogelijk zeggenschap moeten krijgen over de manier waarop het budget wordt besteed.

Uit de motie blijkt volgens de AVS een gebrek aan inzicht in de gang van zaken in het primair onderwijs. Het bevoegd gezag is volgens de wet juridisch en financieel verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de scholen onder haar gezag, zoals bestuursbenoeming en het jaarverslag. Besturen moeten volgens de Wet Medezeggenschap Scholen ook inzicht te geven in de manier waarop de middelen over de scholen worden verdeeld. Besturen doen er daarbij natuurlijk verstandig aan hun werkprocessen zo in te richten dat schooldirecties eigen keuzes kunnen maken bij de inzet van de hun ter beschikking gestelde middelen. Om inzicht in de omvang van deze middelen per school te krijgen, kan men nu bovendien ook al in de toegezonden beschikking of op de website van Cfi.*

Verder is de manier waarop het Rijk het geld verdeelt over de schoolbesturen niet altijd optimaal. Bijvoorbeeld bij de toekenning van impulsmiddelen en de opslag voor BAPO in de lumpsum. Veel schoolbesturen maken daarom al de verstandige keuze om in overleg met hun schooldirecties sommige kosten centraal te nemen en hiervoor een percentage af te romen, zodat de verdeling eerlijker is. Of ze werken met een eigen intern verdeelmodel, zodat meer recht wordt gedaan aan de plaatselijke omstandigheden.

Uit de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Don en de evaluatie invoering lumpsum, is tot slot af te leiden dat het zelfs zeer onverstandig is om de schooldirecteur ook nog individueel verantwoordelijk te maken voor de ontvangst en inzet van de financiële middelen. Hij of zij is nu al een schaap met vijf poten en in de praktijk blijkt dat hulp bij de financiën en het overnemen van een deel van de verantwoordelijkheden door bovenschoolse specialisten vaak zeer wordt gewaardeerd.

Kortom, de AVS is geen voorstander van uitvoering van deze motie en nodigt de indieners ervan graag uit voor een gesprek over de feitelijke (financiële) gang van zaken op school.
 

Gepubliceerd op: 2 december 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)