Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Pilots leerwinst en toegevoegde waarde po en vo stap in ontwikkeling datagestuurd onderwijs

Pilots leerwinst en toegevoegde waarde po en vo stap in ontwikkeling datagestuurd onderwijs

In maart 214 heeft de Tweede Kamer het eindrapport voor de pilots Leerwinst/ Toegevoegde Waarde Primair Onderwijs ontvangen. Op 20 augustus heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs het eindrapport over de vo-pilots aan de Tweede Kamer gestuurd met een toelichting. De pilots zijn opgezet om te achterhalen in hoeverre het mogelijk is om de leerwinst van (groepen) leerlingen en eventueel ook de toegevoegde waarde van de school in beeld te brengen.

Bij leerwinst gaat het om de toename van kennis en vaardigheden van leerlingen tussen twee meetmomenten. De toegevoegde waarde is de bijdrage van de school aan deze leerwinst. De gedachte hierachter is dat scholen de informatie kunnen inzetten bij het datagestuurd onderwijs om zo vorm te geven aan een ambitieuze leercultuur met de bijhorende goede onderwijskwaliteit. In de pilots is ook gekeken naar de rol die leerwinst binnen het inspectietoezicht kan krijgen.

In het advies over de pilot leerwinst/toegevoegde waarde po stelt de Onderwijsraad dat toegevoegde waarde alléén een te smalle indicator is voor de beoordeling van de school. Toegevoegde waarde dekt niet de brede ontwikkeling van leerlingen, maar alleen iets over de onderwijsopbrengsten die gemeten kunnen worden met valide toetsen.

Uit de pilot vo blijkt duidelijk dat veel scholen de instrumenten voor het in kaart brengen van de leerwinst al in huis hebben. De pilot maakt duidelijk dat het voor scholen goed mogelijk is om de leerwinst van de leerlingen inzichtelijk te maken op basis van de op scholen aanwezige toetsgegevens. Het analyseren van de gegevens vraagt vaardigheden die docenten niet altijd tijdens hun opleiding meekrijgen. Dit geldt ook  voor de vervolgstap, de vertaalslag van leerwinstdata naar concrete acties. Veel scholen geven aan dat zij ook van de niet-cognitieve vaardigheden de leergroei in kaart willen brengen. Uit de pilot blijkt dat indien een school op basis van de bestaande, genormeerde  gegevens en methode-onafhankelijke toetsen inderdaad de leergroei van de leerlingen in kaart brengt en deze informatie inzet bij de vormgeving van het onderwijs, dit voor de inspectie een reden is de kwaliteitszorg positief te beoordelen.

Datagestuurd onderwijs
Met de pilots leerwinst /toegevoegde waarde is zowel in het po als in het vo een stap gezet in het datagestuurd onderwijs. De komende periode zet de VO-raad voor het vo een stimuleringsprogramma op om scholen te ondersteunen bij de versterking van de intern, lerende cultuur door middel van goed gebruik van data.

Met de pilot Diagnostische tussentijdse toets (DTT) wordt er verder geïnvesteerd in datagestuurd onderwijs. De DTT is een voor scholen gratis adaptieve toets voor leerlingen aan het einde van de onderbouw vo. Inzichten uit de pilot leerwinst/toegevoegde waarde vo worden bij deze pilot gebruikt. Dekker zet stevig in op het gebruik van de resultaten op klasniveau door samen te werken met de SLO en de universiteiten van Maastricht en Twente.

Gepubliceerd op: 28 augustus 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)